คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเรียน เอ.ยู.เอ.
   1. อายุ15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

การสมัครเรียน เอ.ยู.เอ.
     นักเรียนใหม่ทุกคน จะต้องผ่านการสอบวัดระดับ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ภาษา
อังกฤษระดับเดียวกัน ได้เรียนด้วยกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้และพัฒนา
     ท่านที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษกับ เอ.ยู.เอ. สามารถตรวจสอบวัน/เวลาที่เปิดทดสอบ
ได้ที่ http://www.auathailand.org/newstudent.php จากนั้นเดินทางมาที่สาขาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอน
การสมัครดังนี้ 

1.	เขียนใบสมัคร (ผู้สมัครจะต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง) และนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดง
แก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาวุฒิการศึกษา (ม.3 ขึ้นไป) หรือ บัตรนักศึกษา 
2.	เลือกวันเวลาที่ต้องการสอบ ชำระค่าสอบ 300 บาท

การทดสอบวัดระดับ 
     ผู้สอบจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตัวในวันสอบด้วย ควรมาถึงก่อนเวลาสอบ
อย่างน้อย 15 – 30 นาที และเตรียมอุปกรณ์การทำข้อสอบมาให้พร้อม เช่น ดินสอดำ และยางลบ 
     การสอบวัดระดับใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากสอบเสร็จ รอฟังผลสอบประมาณ 
30 นาที เจ้าหน้าที่จะติดประกาศแจ้งให้ทราบว่าว่านักศึกษาแต่ละคน สามารถสมัครเรียนได้ใน
ระดับใด

การลงทะเบียนเรียน 
     เมื่อทราบระดับที่สอบได้แล้ว ให้ตรวจสอบเวลาเรียนของแต่ละระดับว่าในเทอมนั้นๆ ระดับที่
ท่านสอบได้ เปิดสอนในวันและเวลาใดบ้าง จากนั้นจึงติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียน
     ค่าเรียนหลักสูตรวันธรรมดา 		3,000 บาท
     ค่าเรียนหลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ 	3,500 บาท 
	
     ทั้งนี้ หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ 
		 
     ในกรณีที่สอบวัดระดับแล้ว แต่ไม่สะดวกเรียนในเทอมนั้นๆ ผลสอบวัดระดับมีอายุ 1 ปี สามารถ
กลับมาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดๆ ไปได้ โดยไม่ต้องสอบใหม่

     ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่ และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อในเทอมถัดไปได้ สามารถมาลง
ทะเบียนเรียนในเทอมถัดๆ ไปได้ แต่จะต้องไม่เกิน 2 ปี หากเกิน 2 ปี จะต้องสอบวัดระดับใหม่

ระบบการเรียนการสอนของ เอยูเอ
     ตามปกติแล้ว เอ.ยู.เอ. จะเปิดเทอมปีละ 7 เทอม ในแต่ละเทอมใช้เวลาเรียน 6 สัปดาห์ โดย
หลักสูตรที่เปิดสอน คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (Certificate Course) เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน 
วันละ 2.5 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 30 ชั่วโมง อย่างไรก็ดี การเปิดชั้นเรียนของสาขานครปฐม อาจเปลี่ยน
แปลงตามสถานการณ์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายเทอม
     การประเมินผลการเรียน จะกระทำในระหว่างการเรียน หรือ สอบข้อเขียน ขึ้นอยู่กับระดับที่เรียน 
โดยการให้เกรดเมื่อเรียนจบในแต่ละเทอม มีดังนี้ 
     AA = Above Average (ดีมาก)
     A  = Average (ดี)
     BA = Below Average (ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย สามารถขึ้นระดับต่อไปได้)
     RS = Repeat Scholastic (อ่อนมาก ต้องเรียนซ้ำในระดับเดิม) 	
     RA = Repeat Absences (เวลาเรียนไม่ครบ ต้องเรียนซ้ำในระดับเดิม)
     ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อการเรียน 1 ระดับ (30 ชั่วโมง) มิฉะนั้น จะ
ไม่ผ่านระดับนั้นๆ จำเป็นต้องเรียนซ้ำในเทอมต่อไป แต่อย่างไรก็ดี จะพิจารณาเหตุผลประกอบด้วย เช่น 
ผลการเรียนในเทอมนั้น ๆ โดยครูจะเป็นผู้ลงความเห็น 


Scroll