AUA Language Center

Your journey to a brighter future.

รู้จัก AUA

           จุดเริ่มต้น สถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ. ปี พ.ศ.2495

           สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐเอมริการ (เอ.ยู.เอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ "ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชายไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสอนภาษาชนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง" ซึ่งรัฐบาลสหรรัฐฯส่งผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินการโครงการนี้ เมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ได้ย้ายมาที่เช่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ที่ถนนราชดำริ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5.75 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน และสโมสรของสมาคมฯ ณ ถนนราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2505

           ผู้บริหารของสถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ. มีประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคนแรก ได้แก่ พระพิศาลสุขุมวิท และต่อมา คือ ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร, นายประสงค์สุขุม และพลตำรวจโท โกศล ลิมปิชาติ ประธานปัจจุบัน คือ นายทิพยรักษ์ สุขุม

           สำหรับผู้อำนวยการของสถานสอนภาษาฯ ในช่วงเริ่มต้นเป็นสถาบันความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ (Binational Center) เป็นข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เริ่มจนปี 2537 รวมจำนวน 12 คน เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯลดงบประมาณสนับสนุนสถานสอนภาษาฯ จึงเป็นผู้อำนวยการคนไทย โดยผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสอนภาษาฯ ที่เป็นคนไทยคนแรกตั้งแต่ปี 2537 ถึงปี 2558 คือ เรืออากาศเอก อดุลย์ ปิ่นสุวรรณ์ จนปัจจุบันคือ ดร. เมทินี พงษ์เวช

           ปี 2560 เป็นปีที่ 65 ของการดำเนินงานของสถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ. เพื่อเสริมสร้างฐานภาษาอังกฤษให้กับสังคมไทย

ครอบครัว เอยูเอ

cropped-AUA-Seal2.png

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์

President: Khunying Songsuda Yodmani

 

Mahidol Adulayadej

มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช

ประธานกรรมการ: พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์

AUA Logo_BrandMark-Color

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

ประธานกรรมการ: นายทิพยรักษ์ สุขุม
ผู้อำนวยการบริหาร: ดร.เมทินีพงษ์เวช

คณะกรรมการบริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ

2017-2018

ประธานกรรมการ: นายทิพยรักษ์ สุขุม

กรรมการ:

คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
พันโทกมล ประจวบเหมาะ
ดร. สุวิทย์ ยอดมณี
นายฉัตรเฉลิม ธรรมจรีย์
Mr. Robert Post
ดร. พสุ เดชะรินทร์
Mr. Neal Murata
เลขานุการ: ดร. เมทินี พงษ์เวช

1952
ปีที่ก่อตั้ง
15
จำนวนสาขาทั่วประเทศ
1725571
จำนวนนักเรียน เอยูเอ