Showing 10-18 of 21 results
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้  เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโลกธุรกิจ

สาระของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้น การเพิ่มทักษะการสื่อสา…
0
Free

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ ที่จำลองโลกธุรกิจมาในชั้นเ…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์

มุ่งเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน  เ…
0
Free

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเขียนมีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ให้ผู้เรี…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ EAP เหมาะสำหรับผู้ที…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระด…
0
Free

หลักสูตรเพื่อพัฒนาการฟังและจับใจความ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและจับใจความภาษาอังกฤ…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมุ่งเน้นพัฒนาทักษ…
0