Showing 19-22 of 22 results
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมุ่งเน้นพัฒนาทักษ…
0
Free

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาการออกเสียงโดยเฉพาะ ผู้เรียนจ…
0
Free

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรนี้เน้นการสื่อสารแบบเจ้าของภาษา ครอบคลุมคำ…
0
Free

หลักสูตรเตรียมสอบ OET TOEIC IELTS และ TOEFL IBT

เตรียมสอบ OET การสอบ OET (Occupational English Tes…
0