AUA plus icon

AUA plus

โครงการต่อยอดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่กำลังเรียนที่เอยูเอ ผู้ที่เคยเรียน และผู้สนใจทั่วไป

AUA Plus เป็นมิติใหม่ของสถานสอนภาษาเอยูเอที่มุ่งสรรค์สร้างโอกาสในการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในหลายลักษณะ ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน มีสีสันของวัฒนธรรมอเมริกัน / ตะวันตก หรือ กิจกรรม ชมรมตามความสนใจเฉพาะ เช่น ชมรมถ่ายรูป ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ AUA Plus สำหรับผู้สนใจทุกคนด้วย

Upcoming Events

Independence Day Party
July 4th, 2017
Chamchuri Square Branch

AUA Day Party
September 7th, 2017
Chamchuri Square Branch

Christmas Party
December 17th, 2017
Chamchuri Square Branch

For more information, please contact us!

AUA+ News

B D
มีนาคม 13, 2017

โครงการ AUA Plus

Ryan K.
มิถุนายน 28, 2017

You’re invited to the AUA 4th of July Family Picnic!

Ryan K.
กรกฎาคม 21, 2017

AUA Hosted a 4th of July ‘Family Picnic’