AUA plus icon

AUA plus

โครงการต่อยอดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่กำลังเรียนที่เอยูเอ ผู้ที่เคยเรียน และผู้สนใจทั่วไป

AUA Plus เป็นมิติใหม่ของสถานสอนภาษาเอยูเอที่มุ่งสรรค์สร้างโอกาสในการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในหลายลักษณะ ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน มีสีสันของวัฒนธรรมอเมริกัน / ตะวันตก หรือ กิจกรรม ชมรมตามความสนใจเฉพาะ เช่น ชมรมถ่ายรูป ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ AUA Plus สำหรับผู้สนใจทุกคนด้วย

Schedule

เมษายน 2017

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30