หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Chamchuri Modern TESOL Flyer 2018

เอยูเอเปิดหลักสูตรการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระยะสั้น
ระยะเวลาการอบรม 15 ชั่วโมง ค่าอบรมเพียง 3,500 บาท
(เฉพาะวันอาทิตย์)
“หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”
ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดรับสมัครแล้ว

Khun Ryan joined the AUA Language Center in 2012 as the registrar for the Thai Studies department at Chamchuri Square. In this capacity, he works with incoming students, assists with enrollment and visas issues, provides guidance to current students, and more. In 2017, he also became the AUALC's webmaster and regularly works with AUALC staff across Thailand to update and improve the AUA website.