“Great Answers to Tough Interview Questions” Workshop

pr16_11

เอยูเอร่วมกับสำนักพิมพ์บางกอกโพสต์ จัดงาน “Career & English Tour 2015” ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ เอยูเอ ชั้น 21 อาคารจามจุรีสแควร์ โดยเอยูเอร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Great Answers to Tough Interview Questions” บรรยายโดย Mr. Stuart McMullen เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และเทคนิคในการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษ เช่น เข้าใจคำถามและวิธีตอบคำถามให้ตรงใจ และยังได้ร่วมฝึกตอบคำถามแบบสดๆกับผู้บรรยายอีกด้วย