AUA courses are sorted into three categories. Click a link below to jump to that category, or scroll down to browse each one.

U-LIFE

Strengthening your English foundation.

AUA Couses-Shadow_U-Life-E for C

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Life-Academic English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Life-Advanced Conversation

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรนี้เน้นการสื่อสารแบบเจ ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Life-Skills Development-Pronunciation

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาการออกเสี ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Life-Skills Development-Listening

หลักสูตรเพื่อพัฒนาการฟังและจับใจความ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการฟังแ ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Life-Reading _ Discussion

Advanced Reading & Discussion

This post-certificate course p ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Life-Skills Development-Writing

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเขียนมีทั้งหมด 5 ระ ...
อ่านต่อ

U-CAREER

Facilitating your career advancement.

AUA Couses-Shadow_U-Career-Communicating in Business_1

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโลกธุรกิจ

สาระของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้น กา ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Career-hospitality_1

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Career-Business Conversation

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ ที่จำล ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Career-Teaching Skill for English Teacher

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอัง ...
อ่านต่อ

U-EXTRA

Providing you with flexibility and diversity.

AUA Couses-Shadow_U-Extra-Communication Plus

Communication Plus (Comm+)

ฝึกการสื่อสารแบบกลุ่มเล็ก  ที่ ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Extra-Conversation Time_1

Conversation Time

ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเ ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Extra-Pre-departure and Cultural Orientation Programs _1

Pre-departure and Cultural Programs

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมด้าน ...
อ่านต่อ
International Student Programs icon.

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษานานาชาติ

หลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ ...
อ่านต่อ
AUA Couses-Shadow_U-Extra-Writing

ภาษาอังกฤษออนไลน์กับเอยูเอ: Writing Online

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษกับครูเอยูเอ ...
อ่านต่อ