Course Category: English for Corporate

Free

AUA English Online Powered by Voxy

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาทักษะ…
0
Free

English for Schools Program

โปรแกรมภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนและเป็นไปต…
0
Free

English for Presentations

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใ…
0
Free

English for Meetings

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอ…
0
Free

English for Emails

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอีเ…
0
Free

English for Business

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารท…
0