Course Category: ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Free

English for Specific Careers

AUA English for Specific Careers เป็นคอร์สที่ trul…
0
Free

AUA English Online Powered by Voxy

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาทักษะ…
0
Free

English for Schools and Universities Program

โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย วัตถ…
0
Free

E4B + English for Effective Presentations

E4B+ เป็นคลาส 30ชั่วโมงที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน…
0
Free

E4B+ English for International Meetings

E4B+ เป็นคลาส 30ชั่วโมงที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน…
0
Free

E4B+ Email Writing for Professionals

E4B+ เป็นคลาส 30ชั่วโมงที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน…
0
Free

E4B English for Business

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารท…
0