หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

 • Duration: 10 weeks
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ EAP เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน/การเขียน และด้านการฟัง/การพูด โดยเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นการเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะเชิงวิชาการโดยรวม ให้ผู้ที่วางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในหลักสูตรนานาชาติ สำหรับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตร EAP ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะของผู้เรียน ในแต่ละทักษะต่อไปนี้
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
 • ทักษะการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ
 • การฝึกใช้ความคิดเชิงวิพากษ์
 • เสริมสร้างทักษะในการฝึกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

*ในปี 2560 (2017) เปิดให้บริการเฉพาะสาขากรุงเทพเท่านั้น

ด้านอ่านและเขียนเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านการอ่านและเขียน เน้นพัฒนาและฝึกฝนด้านการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และรวมถึงการแสดงความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ที่เป็นส่วนสำคัญในคิดวิเคราะห์เนื้อหาเชิงวิชาการจากหนังสือเรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาในแต่ละด้าน..
 • การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
 • การวางโครงร่างและจัดลำดับความคิด
 • เรียนรู้คำศัพท์หลากหลายและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

และหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้

 • เขียนได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ครบถ้วน ตรงประเด็น
 • เขียนอย่างคล่องแคล่ว ใช้สำนวนภาษาได้ลื่นไหล และมีใจความที่สวยงาม

ด้านฟังและพูดเชิงวิชาการ

ทักษะนี้เน้นการพัฒนาทักษะด้านการฟัง/การพูดที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ทักษะฟังพูดเพื่อ

 • สามารถบันทึกและเก็บข้อมูลจากการเรียนในห้องได้
 • สามารถนำเสนอข้อมูลรายงานหน้าชั้นเรียนได้อย่างประทับใจ
 • เป็นผู้นำกลุ่มสนทนา หรือเข้าร่วมกลุ่มการอภิปรายในห้องเรียน

และยังได้ฝึกฝนกิจกรรมต่างๆต่อไปนี้

 • วิธีการตั้งคำถามที่ถูกต้อง
 • รูปแบบและวิธีการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
 • การแสดงความคิดเห็นแบบต่างๆ ทั้งแบบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อย่างสุภาพ