Conversation Time

  ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเจ้าของภาษาอย่างอิสระ ในหัวข้อการสนทนาที่ในกลุ่มเป็นผู้ร่วมกันกำหนดเอง

  วัตถุประสงค์

  • เพิ่มความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้ภาษาพูดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
  • พัฒนาทักษะการฟังและจับใจความ

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • เข้าใจบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
  • กล้าใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพูดคุยได้อย่างมั่นใจ

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  • 1 ชั่วโมง ต่อครั้ง

  ระดับของผู้เรียน

  • ไม่กำหนด

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่