ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานธุรกิจด้านบริการ สำหรับบุคคลากรที่ทำงานในด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการโรงแรม ร้านอาหาร  ให้สื่อสารและโต้ตอบกับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มาใช้บริการด้านธุรกิจในสาขาต่างๆ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจำลองสถานการณ์ และการใช้บทบาทสมมติในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจ เช่น การให้คำแนะนำหรือคำอธิบาย การวางแผนการเดินทาง การรับข้อร้องเรียน การอธิบายเรื่องวัฒนธรรมต่างๆ การรับโทรศัพท์ และการทำธุรกรรมการเงิน เป็นต้น

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สุภาพและเป็นทางการ เหมาะสมกับแขกของโรงแรมและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  • เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายและแนะนำแผนการเดินทางท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการรับประทานอาหารที่ร้าน
  • เพื่อให้สื่อสารโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้จริงและมีประสิทธิภาพ ด้วยภาษาอังกฤษที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ และการเดินทางท่องเที่ยว

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • ใช้ภาษาอังกฤษทั้งการถาม-ตอบได้อย่างมีชั้นเชิง มีความสุภาพและเป็นทางการเหมาะกับการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  • เข้าใจขั้นตอนและสามารถใช้สำนวนภาษาที่ถูกต้อง ด้วยบทสนทนาเพื่อการโรงแรมและท่องเที่
  • จัดการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียนจากผู้มาใช้บริการได้นุ่มนวล ด้วยการใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

  รูปแบบชั่วโมงการเรียน

  • เทอมละ 4 สัปดาห์ (20 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง จำนวน 2 วันต่อสัปดาห์
  • เทอมละ 2 สัปดาห์ (20 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง จำนวน 4 วันต่อสัปดาห์
  • สามารถจัดสอนนอกสถานที่ได้ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

  *เปิดให้บริการเฉพาะสาขากรุงเทพเท่านั้น

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่
  • ระดับ 3 หรือสูงกว่า

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่