หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

  หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เสริมสร้างความมั่นใจให้กับครูทั้งไทยและต่างชาติ ในการสอนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับครู อาจารย์ และบุคคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักการสอนภาษาอังกฤษ

  เนื้อหา

  เนื้อหาของหลักสูตร จะแบ่งรายวิชาออกเป็นตามทักษะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ

  • การใช้กิจกรรมในห้องเรียนและวิธีการเลือกสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  • เทคนิคการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 : บทสนทนาเบื้องต้น
  • เทคนิคการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 : การใช้ภาษาที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสาร
  • เทคนิคการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
  • เทคนิคการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
  • เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • เทคนิคการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  • เทคนิคการสอนฟังและจับใจความภาษาอังกฤษ
  • เทคนิคการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ
  • การใช้เทคโนโลยีประยุกต์และสื่อผสมในการสอนภาษาอังกฤษ

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนทักษะต่างๆที่นำไปใช้ได้จริง
  • เพื่อให้ครูพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองและสามารถใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจเพื่อจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นไปจนถึงนำไปใช้สอนในชั้นเรียน เหมาะกับผู้ที่กำลังจะเริ่มทำงานด้านวิชาชีพครู

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • เข้าใจหลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษของระบบการศึกษาไทย
  • นำหลักการและเทคนิคการสอนที่ได้ไปปรับใช้เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
  • สามาถคัดเลือกหรือสร้างสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนนั้น
  • เทอมละ 6 สัปดาห์ (15 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง จำนวน 1 วันต่อสัปดาห์ (จัดสอนเฉพาะวันอาทิตย์)
  • สามารถจัดสอนนอกสถานที่ได้ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

  * เปิดให้บริการเฉพาะสาขาราชดำริ เท่านั้น

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่
  • ระดับ 3 หรือสูงกว่า

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่