หลักสูตรเตรียมสอบ OET TOEIC IELTS และ TOEFL IBT

 • Duration: 10 weeks

เตรียมสอบ OET

การสอบ OET (Occupational English Test) คือการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพด้านการบริการสุขภาพ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ข้อสอบ OET ได้รับการออกแบบข้อสอบแต่ละทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
หลักสูตรเตรียมสอบ OET ของเอยูเอจะช่วยให้ท่านพัฒนาทักษะด้านการฟังและการอ่านจับใจความ และเข้าใจเทคนิคการทำข้อสอบให้ประสบความสำเร็จ และได้ฝึกบทสัมภาษณ์จากการจำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ

หากท่านประกอบวิชาชีพดังต่อไปนี้

 1. สาขาทันตกรรม                     ทันตแพทย์
 2. สาขาโภชนาการบำบัด            นักโภชนาการ
 3. สาขาการแพทย์                      แพทย์
 4. สาขาการพยาบาล                  พยาบาล
 5. สาขากิจกรรมบำบัด               นักกิจกรรมบำบัด
 6. สาขาทัศนมาตรศาสตร์           ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา
 7. สาขาเภสัชกรรม                     เภสัชกร
 8. สาขากายภาพบำบัด               นักกายภาพบำบัด
 9. สาขาการรักษาเท้า                  นักรักษาเท้า
 10. สาขารังสีการแพทย์                นักรังสีการแพทย์
 11. สาขาอรรถบำบัด                    นักแก้ไขการพูด
 12. สาขาสัตวแพทยศาสตร์          สัตวแพทย์
การสอบ OET จะเหมาะกับการพัฒนาด้านวิชาชีพของท่านอย่างยิ่ง เพราะจะเปิดโอกาสให้ท่านได้มีประสบการณ์แต่ละสาขาในการทำงานต่างประเทศ

*โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองจาก OET โดยตรง


เตรียมสอบ TOEIC

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสอบ เช่น ทักษะการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ ทักษะการอ่านเพื่อตอบข้อสอบในเวลาที่จำกัด เทคนิคในการบริหารเวลาเพื่อทำข้อสอบให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งกลยุทธ์ในการวางแผนทำข้อสอบทุกส่วนตั้งแต่ต้นจนจบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการอ่านเฉพาะใจความสำคัญเพื่อการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจับใจความสำคัญในการฟังบทสนทนา ด้วยการใช้คำสำคัญ การคาดเดาเนื้อเรื่องจากบริบทแวดล้อม และเข้าใจถึงแก่นของบทสนทนา
 • เพื่อสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆมาประกอบการสอบให้ประสบผลสำเร็จ เช่น
  • สามารถบริหารจัดการเวลาการทำข้อสอบแต่ละส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รู้จักวิธีการวิเคราะห์คำถามแต่ละส่วนของข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนหาคำตอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้งในส่วนของการฟัง และการอ่าน

สิ่งที่ได้จากการเรียน

 • ได้ระดับคะแนนสอบ TOEIC ที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรือตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
 • ทำข้อสอบได้รวดเร็วและเสร็จทุกข้อในเวลาที่กำหนด ด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ในการวิเคราะห์คำถามและบริหารเวลาสอบ
 • นำทักษะการฟังและการอ่านไปปรับใช้กับการเรียนในส่วนอื่น ถือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในอีกรูปแบบ นอกเหนือจากการทำข้อสอบ

รูปแบบชั่วโมงการเรียน

 • แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วน เรียนครั้งละ 30 ชั่วโมง
 • เทอมละ 6 สัปดาห์ (30 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน
 • เลือกเรียนวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

ระดับของผู้เรียน

 • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน

บริการให้คำแนะนำ

 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
 • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่

เตรียมสอบ IELTS

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสอบในทุกส่วน เน้นให้ผู้เรียนทำข้อสอบได้อย่างประสบผลสำเร็จ เทคนิคในการบริหารเวลาเพื่อทำข้อสอบให้เสร็จครบถ้วนในเวลาที่จำกัด รวมทั้งกลยุทธ์ในการวางแผนทำข้อสอบแต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนจบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการอ่านเฉพาะใจความสำคัญเพื่อการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจับใจความสำคัญในการฟังบทสนทนา ด้วยการใช้คำสำคัญ การคาดเดาเนื้อเรื่องจากบริบทแวดล้อม และเข้าใจถึงแก่นของบทสนทนา
 • เพื่อสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆมาประกอบการสอบให้ประสบผลสำเร็จ เช่น
  • สามารถบริหารจัดการเวลาการทำข้อสอบแต่ละส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รู้จักวิธีการวิเคราะห์คำถามแต่ละส่วนของข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนหาคำตอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้งในส่วนของการฟัง และการอ่าน

สิ่งที่ได้จากการเรียน

 • ได้ระดับคะแนนสอบ IELTS ที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรือตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
 • ทำข้อสอบได้รวดเร็วและเสร็จทุกข้อในเวลาที่กำหนด ด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ในการวิเคราะห์คำถามและบริหารเวลาสอบ
 • นำทักษะการฟังและการอ่านไปปรับใช้กับการเรียนในส่วนอื่น ถือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในอีกรูปแบบ นอกเหนือจากการทำข้อสอบ

จำนวนชั่วโมงเรียน

 • แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ส่วน เรียนครั้งละ 30 ชั่วโมง
 • เทอมละ 6 สัปดาห์ (30 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน
 • เลือกเรียนวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

ระดับของผู้เรียน

 • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน

บริการให้คำแนะนำ

 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
 • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่

เตรียมสอบ TOEFL IBT

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสอบในทุกส่วน เน้นให้ผู้เรียนทำข้อสอบได้อย่างประสบผลสำเร็จ เทคนิคในการบริหารเวลาเพื่อทำข้อสอบให้เสร็จครบถ้วนในเวลาที่จำกัด รวมทั้งกลยุทธ์ในการวางแผนทำข้อสอบแต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนจบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการอ่านเฉพาะใจความสำคัญเพื่อการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจับใจความสำคัญในการฟังบทสนทนา ด้วยการใช้คำสำคัญ การคาดเดาเนื้อเรื่องจากบริบทแวดล้อม และเข้าใจถึงแก่นของบทสนทนา
 • เพื่อสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆมาประกอบการสอบให้ประสบผลสำเร็จ เช่น
  • สามารถบริหารจัดการเวลาการทำข้อสอบแต่ละส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รู้จักวิธีการวิเคราะห์คำถามแต่ละส่วนของข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนหาคำตอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้งในส่วนของการฟัง และการอ่าน

สิ่งที่ได้จากการเรียน

 • ได้ระดับคะแนนสอบ TOEFL iBT ที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรือตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
 • ทำข้อสอบได้รวดเร็วและเสร็จทุกข้อในเวลาที่กำหนด ด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ในการวิเคราะห์คำถามและบริหารเวลาสอบ
 • นำทักษะการฟังและการอ่านไปปรับใช้กับการเรียนในส่วนอื่น ถือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในอีกรูปแบบ นอกเหนือจากการทำข้อสอบ

จำนวนชั่วโมงเรียน

 • แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วน เรียนครั้งละ 30 ชั่วโมง
 • เทอมละ 6 สัปดาห์ (30 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน
 • เลือกเรียนวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

ระดับของผู้เรียน

 • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน

บริการให้คำแนะนำ

 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
 • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่