หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

  หลักสูตรการเขียนมีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ให้ผู้เรียนรู้จักโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆในการเขียน วิธีการเขียนเบื้องต้น ตลอดไปจนถึงการเขียนในเชิงวิชาการ หรือเพื่อใช้ในระดับมหาวิทยาลัย
  • การเขียนระดับ 1, 2 และ 3 เป็นการสอนลักษณะการเขียนเบื้องต้น โดยการจัดรูปประโยคและเริ่มการเขียนย่อหน้าเป็นภาษาอังกฤษ
  • การเขียนระดับ 4 และ 5 เป็นการสอนเขียนย่อหน้า การเขียนบทบรรยาย และการเขียนเรียงความ
  • การเขียนระดับ 6 เป็นการต่อยอดพัฒนาทักษะการเขียน การฝึกเขียนในเวลาที่จำกัด และการส่งรายงานการเขียนขั้นสุดท้าย เพื่อจบหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตร

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบและสามารถจัดลำดับความคิดในการเขียนภาษาอังกฤษได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดที่ได้ สร้างข้อเขียนให้เกิดความเชื่อมโยงและมีความเป็นเหตุเป็นผล
  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะและโครงสร้างของการเขียนที่ถูกต้อง และสามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษได้

   สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • สามารถวางโครงร่างและเรียบเรียงจัดลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบก่อนการเขียน
  • สามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในการเขียนก่อนจะสรุปงานเขียนขั้นสุดท้าย
  • เขียนเรียงความภาษาอังกฤษได้ตรงประเด็น และน่าประทับใจ

   จำนวนชั่วโมงเรียน

  • แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระดับ เรียนครั้งละ 20 ชั่วโมง
  • เทอมละ 4 สัปดาห์ (20 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่