หลักสูตรเพื่อพัฒนาการฟังและจับใจความ

  หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและจับใจความภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสำเนียงและวิธีการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเจ้าของภาษา   โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย วิธีฝึกทักษะและกลยุทธ์ในการฟังจากช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริง  เช่นการฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากรายงานข่าวในโทรทัศน์ การฟังคำอธิบาย หรือบทสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น

   วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการฟังจับใจความในการสนทนาและเข้าใจวิธีใช้ภาษาพูดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
  • เพื่อให้จับประเด็นหลักที่สำคัญจากการฟัง และสามารถเดาความหมายได้ โดยฟังจากองค์ประกอบต่างๆในสิ่งที่คู่สนทนากำลังพูดถึง
  • เพื่อฝึกการฟังเพื่อจับใจความสำคัญจากบทพูดในสถานการณ์แต่ละแบบที่แตกต่างกัน

   สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • เข้าใจการฟังภาษาอังกฤษ ในรูปแบบภาษาพูดได้ดีขึ้น โดยอาศัยเทคนิคการจับคำสำคัญและบริบทแวดล้อมในการบรรยายหรือบทสนทนา
  • จับใจความสำคัญ และเข้าใจข้อมูลรายละเอียด จากข้อความหรือบทสนทนาที่ได้ฟัง
  • เข้าใจความหมายและประเด็นสำคัญ จากการฟังบทบรรยาย และบทสนทนาต่างๆ ทั้งจากสถานการณ์จริง หรือทั้งจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์

   จำนวนชั่วโมงเรียน

  • แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วน เรียนครั้งละ 24 ชั่วโมง
  • เทอมละ 6 สัปดาห์ (24 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน
  • เลือกเรียนวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่