หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ:การประชุมและการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

  หลักสูตรนี้  เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน เน้นใน 2 เรื่อง คือ  (1) การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครอบคลุมคำศัพท์ การสื่อสารเชิงวิชาชีพ  ข้อแนะนำในการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งในบทบาทของผู้เข้าร่วมหรือผู้นำในการประชุม  และ (2)  การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งในการใช้ภาษาสำหรับสื่อสาร  รวมถึงข้อแนะนำในการจัดทำสื่อประกอบการนำเสนอ

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในที่ประชุม ได้ทั้งในบทบาทผู้นำการประชุมและบทบาทผู้เข้าร่วมการประชุม
  • เพื่อสามารถเตรียมข้อมูลและนำเสนอผลงานได้อย่างน่าประทับใจและมีความเป็นมืออาชีพ
  • เพื่อฝึกการใช้ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษในการอธิบายข้อมูลที่จำเป็น เช่น กราฟ แผนภูมิ และตารางสถิติ

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • วางแผนและจัดการประชุมได้อย่างประสบความสำเร็จ
  • ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและนำเสนอผลงานได้กระชับและตรงเป้าหมาย
  • นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผล
  • สามารถตั้งคำถามและตอบคำถามด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งในการประชุมและการนำเสนอผลงาน

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  • เทอมละ 6 สัปดาห์ (24 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง จำนวน 2 วันต่อสัปดาห์
  • สามารถจัดสอนนอกสถานที่ได้ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่
  • ระดับ 3 หรือสูงกว่า

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่