หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ

  หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาการออกเสียงโดยเฉพาะ ผู้เรียนจะเข้าใจโครงสร้างและหลักการออกเสียงของภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่หลัก 3 ประการที่สำคัญ ได้แก่
  • การเน้นเสียงหนัก-เบา (Stress)
  • การลงจังหวะในประโยค (Rhythm)
  • การใช้ระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค (Intonation)
  หลักสูตรเทคนิคการฝึกออกเสียงจะทำให้ผู้เรียนจะเข้าใจสิ่งที่คู่สนทนากำลังสื่อสารอยู่ และสามารถนำเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการออกเสียงและสามารถออกเสียงได้ชัดเจน ทั้ง สระ (vowels) และพยัญชนะ (consonants) ในภาษาอังกฤษ
  • เพื่อให้นำหลักการออกเสียงที่เรียนมาประกอบใช้ในประโยคสนทนา
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้การเน้นเสียงหนัก-เบา การลงจังหวะในประโยค และการเชื่อมคำระหว่างกัน ในบทสนทนาเพื่อการสื่อสารได้

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • เข้าใจความแตกต่างระหว่างการออกเสียงพยัญชนะที่มีและไม่มีการสั่นของเส้นเสียง (voiced and voiceless sounds)
  • วางตำแหน่งออกเสียงหนัก-เบาได้ถูกต้อง ในคำนามที่มีหลายพยางค์ หรือคำนามประสม (compound nouns)
  • ออกเสียงเชื่อมคำหรือระหว่างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
  • สามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา โดยนำหลักการออกเสียง 3 ประการมาประยุกต์ใช้ได้จริง ได้แก่ การเน้นเสียงหนัก-เบา (Stress) การลงจังหวะในประโยค (Rhythm) และการใช้ระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค (Intonation)

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  • แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วน เรียนครั้งละ 24 ชั่วโมง
  • เทอมละ 6 สัปดาห์  (24 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน
  • เลือกเรียนวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่