EducationUSA logo.

สหรัฐอเมริกามีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะหลายพันแห่ง  เราจะหาสถาบันที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างไร  เจ้าหน้าที่แนะแนวของ EducationUSA พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกท่านที่กำลังมองหาสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐฯ

EducationUSA มีขั้นตอนง่ายๆ 5 ขั้นตอน ในการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ

1. พิจารณาทางเลือกต่างๆ (Research Your Options)

 • กำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญ ในการศึกษา
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา  และประเภทของสถาบันการศึกษา
 • เรียนรู้ทางเลือกในการค้นหาข้อมูลของสถาบันหลายพันแห่งในสหรัฐฯ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

2. เตรียมพร้อมทางการเงิน (Finance Your Studies)

 • จัดทำงบประมาณ
 • ค้นหาวิธีลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • ค้นหาแหล่งทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงินอื่นฯ

3. ส่งใบสมัคร (Complete Your Application)

 • วางแผนตารางเวลาในการเตรียมใบสมัคร
 • จัดเตรียมเอกสารและสิ่งจำเป็นอื่นฯ ตามข้อกำหนด
 • เรียงความเกี่ยวกับตนเอง (Personal essays) หรือหนังสือแสดงจุดประสงค์ในการศึกษา (statement of purpose)

4. สมัครขอรับวีซ่านักเรียน (Apply for Your Student Visa)

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารขอวีซ่า
 • วางแผนตามขั้นตอนการขอวีซ่า
 • การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์

5. เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง (Prepare for Your Departure)

 • เตรียมความพร้อมที่จะได้พบสิ่งใหม่๐ เมื่อเข้าประเทศสหรัฐฯ
 • สร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ทางการศึกษา
 • ปรับตัวเข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสัมคมอเมริกัน

Click here for a print-ready EducationUSA brochure (PDF).