Teacher Training

หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เสริมสร้างความมั่นใจให้กับครูทั้งไทยและต่างชาติ ในการสอนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับครู อาจารย์ และบุคคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักการสอนภาษาอังกฤษ

เนื้อหา

เนื้อหาของหลักสูตร จะแบ่งรายวิชาออกเป็นตามทักษะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ

 • การใช้กิจกรรมในห้องเรียนและวิธีการเลือกสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 : บทสนทนาเบื้องต้น
 • เทคนิคการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 : การใช้ภาษาที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสาร
 • เทคนิคการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการสอนฟังและจับใจความภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ
 • การใช้เทคโนโลยีประยุกต์และสื่อผสมในการสอนภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนทักษะต่างๆที่นำไปใช้ได้จริง
 • เพื่อให้ครูพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองและสามารถใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจเพื่อจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นไปจนถึงนำไปใช้สอนในชั้นเรียน เหมาะกับผู้ที่กำลังจะเริ่มทำงานด้านวิชาชีพครู

สิ่งที่ได้จากการเรียน

 • เข้าใจหลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษของระบบการศึกษาไทย
 • นำหลักการและเทคนิคการสอนที่ได้ไปปรับใช้เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • สามาถคัดเลือกหรือสร้างสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนนั้น
 • เทอมละ 6 สัปดาห์ (15 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง จำนวน 1 วันต่อสัปดาห์ (จัดสอนเฉพาะวันอาทิตย์)
 • สามารถจัดสอนนอกสถานที่ได้ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

* เปิดให้บริการเฉพาะสาขาจามจุรี ศรีนครินทร์ หัวหมาก และอุดรธานีเท่านั้น

ระดับของผู้เรียน

 • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ระดับ 3 หรือสูงกว่า

บริการให้คำแนะนำ

 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
 • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่