นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เรียน AUA Language Center

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (“โรงเรียน”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน โดยรับประกันจะคุ้มครองและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของโรงเรียน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนจึงมีจุดประสงค์จัดทำและแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนฉบับนี้ (“นโยบาย”) ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไขและความจำเป็นของโรงเรียนในการเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ที่ติดต่อมายังโรงเรียน ผู้สมัครเรียน และ/หรือผู้ใช้บริการการสอนภาษา หรือบริการที่เกี่ยวเนื่องของโรงเรียน (“ท่าน”) เพื่อแจ้งให้รับทราบ โดยโรงเรียนรับประกันจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายนี้เท่านั้น

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย นโยบายฉบับนี้ ใช้ครอบคลุมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยตรงโดยโรงเรียนเท่านั้น และไม่มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกอื่นแม้จะเป็นการให้บริการต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจากการให้บริการของโรงเรียน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้สอนที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าขอบเขตที่โรงเรียนกำหนด) ทั้งนี้โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว

การยอมรับนโยบาย เมื่อท่านติดต่อมายังโรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ และ/หรือสมัครเรียน โรงเรียนจะถือว่า ท่านตกลงตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดและระบุไว้ในภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียน ในการให้บริการแก่ท่าน ดังนั้น หากท่านไม่ตกลงตามนโยบายฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่น ๆ โรงเรียนอาจไม่สามารถให้บริการสอนภาษาแก่ท่านได้ ทั้งนี้สำหรับข้อมูลของผู้เรียนที่เป็นผู้เยาว์ การที่โรงเรียนได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงเรียนจะถือว่า เป็นกรณีที่ผู้ปกครองของผู้เยาว์ดังกล่าวตกลงรับทราบให้โรงเรียนสามารถประมวลผลข้อมูลของผู้เยาว์ภายใต้สังกัดได้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้โรงเรียนไม่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและสิทธิของผู้ปกครองดังกล่าว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทางโรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับรูปแบบการติดต่อ การให้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ให้แก่ท่าน ทั้งนี้ โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของโรงเรียน ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการของโรงเรียนอยู่ภายหลังการปรับปรุงนโยบาย โรงเรียนจะถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายฉบับแก้ไขเสมอ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

โรงเรียนอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนจากแหล่งที่มา ดังนี้ (ก) ได้รับโดยตรงจากผู้เรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ปกครอง) เมื่อผู้เรียนติดต่อเข้ามายังโรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ กรอกและนำส่งข้อมูล รวมถึงเอกสารแบบฟอร์มอื่นใดเพื่อการการสมัครเรียน ใช้บริการสนับสนุนต่าง ๆ และ/หรือระหว่างเข้าเรียน (ข) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบของโรงเรียน กรณีการติดต่อผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และ (ค) ได้รับโดยอ้อมจากบุคคลอื่นที่อาจแนะนำท่านมายังโรงเรียน รวมไปถึงบริษัทหรือต้นสังกัดของท่าน ซึ่งอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาให้แก่โรงเรียน ทั้งนี้ หากเป็นกรณีดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่า เมื่อบริษัทหรือต้นสังกัดของท่าน หรือบุคคลที่แนะนำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาให้แก่ บริษัท บุคคลดังกล่าวต้องให้การรับประกันแก่โรงเรียนว่า ตนได้รับสิทธิหรือความยินยอมมาจากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ดังนั้นโรงเรียนสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยอ้อมดังกล่าวได้โดยสอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทางอ้อมดังกล่าว

ข้อมูลที่มีการประมวลผล

ในการติดต่อสอบถามข้อมูล การประสานงาน การสมัครเรียน และระหว่างการให้บริการสอนภาษา โรงเรียนมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ระหว่างการติดต่อประสานงานก่อนเข้าใช้บริการของโรงเรียนและการสมัครเรียน ได้แก่

 1. ข้อมูลชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอีเมล หรือ Social Media Account (เช่น Line ID/ Facebook account)
 2. ข้อมูลความสนใจเกี่ยวกับหลักสูตร หรือรูปแบบการเรียนที่สนใจ
 3. กรณีการสมัครเรียน จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนเพิ่มเติม ได้แก่ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่
 4. ในกรณีนิติบุคคลติดต่อใช้บริการของโรงเรียน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อนามสกุลและข้อมูลกรติดต่อของผู้ติดต่อ หรือตัวแทน
 5. ข้อมูลการชำระราคา และ/หรือข้อมูลสำหรับการออกใบกำกับภาษี ซึ่งรวมถึง ข้อมูลการชำระเงินค่าเรียน ซึ่งอาจรวมถึง Payment Slip หรือหลักฐานการชำระเงินอื่น และในกรณีการขอออกใบกำกับภาษี รวมถึงเอกสารแสดงตนรวมถึงสำเนาเอกสารดังกล่าว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ระหว่างการเรียน ทั้ง online/on-site ได้แก่

 1. ข้อมูล log บันทึกชั่วโมงการเข้าเรียนของท่าน ข้อมูลผลการทดสอบต่างๆระหว่างเรียน รวมถึงข้อมูลการเข้าเรียนผ่านทาง Online เช่น ข้อมูลสำหรับการเข้าเรียนผ่าน Zoom หรือเครื่องมืออื่น
 2. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว หรือภาพถ่ายใบหน้าของท่านที่โรงเรียนอาจเก็บผ่านระบบกล้อง CCTV บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือในระหว่างการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่โรงเรียน ทั้งนี้ สำหรับการถ่ายภาพในระหว่างการเรียนการสอน หรือในงานกิจกรรมต่าง ๆ หากท่านไม่ต้องให้มีการถ่ายภาพ สามารถแจ้งให้พนักงานของโรงเรียนทราบถึงจุดประสงค์การปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้
 3. ข้อมูลการติดต่อเพื่อการรับบริการสนับสนุน หรือการแจ้งข้อร้องเรียน ความเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ รวมถึงข้อมูลอื่นที่อาจมีการจัดเก็บผ่านแบบฟอร์มต่างๆ ที่โรงเรียนอาจจัดทำขึ้นและท่านให้ความสนใจในการเข้าร่วมหรือใช้บริการ
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้ความยินยอมหรือนำส่งให้แก่โรงเรียน เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น ผลการตรวจ ATK และข้อมูลประวัติการรับวัคซีน Covid-19 สำหรับการเข้าเรียน on-site เป็นต้น

วัตถุประสงค์และระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้:

 1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่โรงเรียนต้องดำเนินการ เช่น การจัดทำบัญชีและชำระภาษีของโรงเรียน โดยเฉพาะกรณีที่ท่านอาจขอใบกำกับภาษีจากโรงเรียน โดยโรงเรียนจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เพื่อการจัดทำเอกสารดังกล่าว ตลอดระยะเวลาตามกรอบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการให้แก่ท่าน ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อการตอบและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และข้อมูลอื่นตามการร้องขอ (ข) การประสานงานและการอำนวยความสะดวกในการสมัครเรียน (ค) การตรวจสอบสิทธิการเข้าเรียนของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการชำระค่าบริการ (ง) การปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของโรงเรียนภายใต้กรอบการให้บริการการสอนภาษาตามหลักสูตรที่ตกลง รวมถึงการให้บริการสนับสนุน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใด หรือ (จ) การให้บริการสนับสนุน หรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ ตามที่ท่านอาจแจ้งมายังโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนยังมีหน้าที่ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านอยู่
 3. เพื่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่กระทบสิทธิท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดทำทะเบียนผู้เรียน ซึ่งสรุปผลสำเร็จการเรียนของท่าน ซึ่งจะถูกจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการประเมินระดับการสมัครเรียนในอนาคตของท่าน และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของท่าน (ข) การวางแผนปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้น (ค) การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการหลักสูตรของโรงเรียน การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร การฝึกอบรม หรือติดตามการสอนของผู้สอนของโรงเรียน (ง) การจัดกลุ่มของผู้เรียนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (จ) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน (ฉ) การเก็บบันทึกภาพด้วยระบบ CCTV เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่โรงเรียน และเพื่อความปลอดภัยของบุคคลอื่น หรือ (ช) การปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียน ในกรณีเกิดข้อร้องเรียนหรือการต่อสู้ใดระหว่างโรงเรียนและท่าน ตามกรอบอายุความในกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียน โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ตามการพิจารณาของโรงเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่เหมาะสม และโรงเรียนรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินส่วน
 4. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน โรงเรียนอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ท่านอาจให้ความยินยอม ทั้งนี้ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับโรงเรียนได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การติดต่อไปยังท่านเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น และข่าวสารอื่นๆ ที่ท่านอาจให้ความสนใจ หรือนำภาพโดยเจาะจงของท่าน ไปจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน หรือ (ข) ผลการตรวจ ATK และข้อมูลประวัติการรับวัคซีน Covid-19 สำหรับการเข้าเรียน on-site

การส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

โดยหลักการแล้ว โรงเรียนจะไม่เปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ (1) ผู้สอนผู้สอนซึ่งอาจไม่อยู่ภายใต้สังกัดโดยตรงของโรงเรียน ซึ่งในกรณีดังกล่าวโรงเรียนมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ผู้สอนดำเนินการสอนตามหลักสูตรที่เลือกได้ (2) บริษัทหรือต้นสังกัดท่าน กรณีที่ต้นสังกัดเป็นผู้ลงทะเบียนและชำระค่าเรียนให้แก่ท่าน ภายใต้ขอบเขตเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น (3) ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการสนับสนุนแก่โรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิที่โรงเรียนอาจมีต่อท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการประกอบการของโรงเรียน เช่น ที่ปรึกษาต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่โรงเรียนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเท่าที่จำเป็น ตามกรอบข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนจะได้จัดทำและลงนามร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว (4) หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่โรงเรียนอาจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนให้แก่หน่วยงานนั้นตามกฎหมาย ตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น และ (5) กรณีที่ท่านให้ความยินยอม โรงเรียนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ท่านระบุไว้เป็นการเฉพาะ

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ โรงเรียนจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่โรงเรียนมีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้แก่ ผู้ให้บริการที่ดำเนินกิจการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ โรงเรียนจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

โรงเรียนเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของโรงเรียนโดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่มีดังต่อไปนี้ได้ตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (4) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่โรงเรียนทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (5) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (7) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ และ (8) สิทธิในการร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือติดต่อเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยโรงเรียนจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกรอบกฎหมาย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (“โรงเรียน”) มีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียน (“เว็บไซต์”) ทราบว่า โรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์ของโรงเรียน และด้วยเหตุที่การใช้คุกกี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนจึงมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้นี้ขึ้น โดยโรงเรียนรับประกันการใช้คุกกี้ด้วยจุดประสงค์ที่จำกัดเท่าที่จำเป็น และจะดำเนินการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการ โดยผู้ให้บริการภายนอก

เมื่อท่านในฐานะผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของทางโรงเรียน โรงเรียนจะถือว่า ท่านตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยโรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา ทั้งนี้ โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์นี้

โรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภท เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้งาน
 2. Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
 3. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และ
 4. Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

ในส่วนของคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies นั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน โรงเรียนจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีการให้ความยินยอมดังกล่าว ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยไม่กระทบต่อการประมวลผลก่อนการยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย

อีเมล: [email protected]

โทร: 02 114 7625 (วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.)

สถานที่ติดต่อ: AUA Language Center

179  ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330