องค์กรของเรา

องค์กรของเรา

มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์

ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ

องค์กรของเรา

โรงเรียนสถานสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

ประธานกรรมการ: นายประกิต ประทีปะเสน

ผู้อำนวยการบริหาร: นายเอกพงษ์ ณ ระนอง

1952
ปีที่ก่อตั้ง
9
จำนวนสาขาทั่วประเทศ
2000000
จำนวนนักเรียน เอยูเอ