องค์กรของเรา

องค์กรของเรา

มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช
ประธานกรรมการ: พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์

องค์กรของเรา

โรงเรียนสถานสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

ประธานกรรมการ: นายประกิต ประทีปะเสน

ผู้อำนวยการบริหาร: นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล

1952
ปีที่ก่อตั้ง
14
จำนวนสาขาทั่วประเทศ
1725571
จำนวนนักเรียน เอยูเอ