brainchild & brainwash & brainstorm

brainchild & brainwash & brainstorm
brainchild & brainwash & brainstorm

brainchild & brainwash & brainstorm :  มีเพียงไม่กี่คำเท่านั้นที่นำหน่วยคำ brain ไปประกอบสร้างความหมายใหม่ และสามคำนี้ก็เป็นคำที่ใช้กันบ่อยที่สุด ความหมายจะต่อยอดไปจากคำว่า ‘สมอง’ ซึ่งมาจากคำ brain ไปมากในแต่ละคำแค่ไหน ลองมาดูกันค่ะ

brainchild – คำนามนี้ใช้อธิบายถึงสิ่งที่มาจากมันสมองความคิด การสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ ของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งคนที่เป็นเจ้าของมักจะถูกเอ่ยถึงในบริบทของประโยค ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้

  • That infrastructure construction is the brainchild of this genius civil engineer. (การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรายการนั้นมาจากสมองของวิศวกรโยธาที่อัจริยะ)
  • Among Peter’s brainchilds, this project is the most ground-breaking. (ท่ามกลางโครงการต่างๆ ที่ออกมาจากสมองของปีเตอร์ โครงการนี้ถือว่าแปลกแหวกแนวที่สุด)

brainwash – หลายคนทราบดีว่าความหมายตรงตัวว่าเกี่ยวกับการล้างสมอง เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา มักใช้เชื่อมโยงกับกรณีของอุดมคติ ความเชื่อทางสังคมการเมือง ศาสนาลัทธิ หรือทัศนคติใดใด แม้แต่เรื่องประเด็นเล็กน้อย คำนาม brainwasher หมายถึงผู้ที่กระทำการโน้มน้าวให้ผู้อื่นเกิดภาวะดังกล่าว

  • I was almost brainwashed once ten years ago by a commercial for a dietary supplement. (เมื่อสิบปีที่แล้ว ฉันเกือบถูกล้างสมองไปแล้ว ด้วยโฆษณาอาหารเสริมตัวหนึ่ง)
  • What you’re doing is nothing, but just a brainwashing. (ที่คุณกำลังทำอยู่มันไม่ใช่อะไรเลย นอกเสียจากเป็นแค่การล้างสมอง)
  • That spy has been brainwashed by his enemy. (สายลับคนนั้นถูกฝ่ายตรงข้ามล้างสมองไปแล้ว)

Brainstorm – ไม่มีความหมายใดใดที่เกี่ยวกับพายุ ใช้กันบ่อยในวงประชุมเพื่อสื่อถึงการระดมสมอง รวบรวมความคิดจากกลุ่มคนที่มาร่วมพูดคุยหรือปรึกษาหารือกัน รวมถึงการถกเถียงเพื่อสกัดยุทธศาสตร์ที่ดีออกมาจากวง ใช้ได้ทั้งรูปคำนามและกริยา ความหมายใกล้เคียงกับคำว่า to confer (พบปะพูดคุย) และยังมีการใช้อย่างไม่เป็นทางการสื่อถึงความคิดดีดีที่ได้มาอย่างทันทีทันใดด้วย ซึ่งจะคล้ายกับคำว่า brainwave

  • Let’s brainstorm for an hour. We may have some good ideas. (ลองมาระดมสมองกันสักชั่วโมง เผื่อเราจะได้ไอเดียดีดีกัน)
  • Our company has a regular brainstorming session every Friday afternoon. (บริษัทเรามีประชุมระดมความคิดประจำทุกศุกร์บ่าย)
  • Thanks to your brainstorming idea yesterday. It saved our business a lot. (ขอบคุณสำหรับความคิดที่คุณช่วยประชุมเสนอมาให้ มันช่วยธุรกิจเราได้มาก)