Someday & Some Day

Someday & Some Day
Someday & Some Day

Someday & Some Day – วันใดวันหนึ่ง แล้วคือวันไหนกันแน่ แม้กระทั่งเจ้าของภาษาบางท่านก็ยังใช้สองสำนวนที่มักพบในภาษาพูดนี้กันอย่างสับสน หลักการใช้ง่ายๆ มีดังนี้ค่ะ

คำ someday เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ที่ถือคำเป็นหนึ่งคำ หมายถึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นวันไหนเวลาใดแน่นอน และเป็นการพูดถึงวันอย่างเป็นนามธรรม ไม่ใช่หนึ่งวันที่มี24ชั่วโมง คล้ายกับคำในภาษาไทยว่า สักวัน

  • Someday, you will become rich. (สักวัน ฉันจะรวย)
  • I hope you’ll understand things — if not today, then someday. (ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจในสิ่งต่างๆ ไม่วันนี้ ก็สักวัน)

นอกจากนี้ someday ยังมีความหมายคล้ายกับคำว่า one day ใช้สลับกันได้ทางไวยากรณ์ แต่ one day ดูมีน้ำหนักของความมุ่งมั่นหรือความน่าจะเกิดมากกว่า และมีลักษณะเชิงเป็นการเล่นโวหารสำนวน (รวมถึงยังแปลว่า วันหนึ่งวันตามความหมายปกติ หรือวันหนึ่งในอดีตได้ด้วย ทั้งนี้ต้องดูบริบท)

  • My dream will come true someday. (สักวัน ความใฝ่ฝันของฉันจะเป็นจริง)
  • I believe my dream will come true one day. (ฉันเชื่อว่าวันหนึ่งในอนาคต ความฝันของฉันจะเป็นจริง)
  • How to spend one day in Chiang Mai. (จะใช้เวลาหนึ่งวันในเชียงใหม่ทำอะไรได้บ้าง)
  • One day I saw him in a restaurant. (มีอยู่วันหนึ่ง(ที่ผ่านมา) ฉันได้เห็นเขาอยู่ในร้านอาหาร)

ส่วน some day เป็นนามวลี หมายถึง วันหนึ่งวันในอนาคต(อันใกล้)ที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นวันไหน แต่ต้องเป็นสักวันอย่างแน่นอน และเป็นวันที่เป็นจำนวนหนึ่งวันที่มี24ชั่วโมงจริงๆ นอกจากนี้ ยังมีรูปพหูพจน์ some days โดยมีความหมายว่า บางวัน

  • Let’s have dinner some day next week. (มากินข้าวเย็นด้วยกัน วันไหนในสัปดาห์หน้ากันเถอะ)
  • He scheduled our appointment for some day in December. (เขาวางกำหนดนัดหมายของเราในวันหนึ่งของธันวาคม)
  • Some days are rainy, but some days are hot. (บางวันฝนตก แต่บางวันก็ร้อน)