all day & whole day

all day & whole day
all day & whole day

all day & whole day – ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันคือ ‘ทั้งวัน’ หรือ ‘ตลอดวัน’ ด้วยกันทั้งคู่ แต่มีวิธีการใช้ที่ต่างกัน แล้วอะไรคือความแตกต่าง คำตอบคือ “all day’ สามารถใช้ลอยๆ ได้ไม่ต้องมีอะไรมาประกบ ส่วน ‘whole day’ ต้องมีคำนำหน้า (article : a, an หรือ the) เสมอ
ตัวอย่าง :
• My wife stays here all day(ภรรยาของฉันอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวัน)
• My wife stays here (for) the whole day. – คำ ‘for’ สามารถละได้
• ทั้งนี้ ตามจริงอาจจะอยู่แค่ครึ่งค่อนวัน ไม่ถึงกับครบ 24 ชั่วโมงพอดี แต่ถ้าหากอยู่ครบทั้ง 24 ชั่วโมง สามารถกล่าวอีกอย่าง ได้ว่า My wife stays there for 24 hours.
• มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างการใช้ ‘a/an’ (indefinite article¬– คำนำหน้านามแบบไม่ชี้เฉพาะเจาะจง) กับ ‘the’ (definite article – คำนำหน้านามแบบชี้เฉพาะเจาะจง) ในกรณี ‘whole day’
• ‘a whole day’ สื่อถึง ตลอดทั้งวันของวันใดใดวันหนึ่งก็ได้ – We need to take a whole day to finish this assignment. (เราจำเป็นต้องใช้เวลาทั้งวัน(สักวันใดวันหนึ่ง)เพื่อที่จะทำภาระกิจนี้ให้สำเร็จ)
• ‘the whole day’ สื่อถึง ตลอดทั้งวันของวันใดวันหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง ทราบแน่ชัดว่าเป็นวันไหนหรือวันอะไร – We have no choice but do our job for the whole day today. (เราไม่มีทางเลือกใดนอกจากทำงานของเราตลอดทั้งวันวันนี้)