สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกามีกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2467 ในครั้งนั้น สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ได้เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงานที่นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกามีการชุมนุมเลี้ยงอาหารค่ำเป็นครั้งแรกที่โรงแรมรอแยล มีมิตรสหายทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันมาร่วมด้วยเป็นอันมาก ทำให้การชุมนุมเป็นไปอย่างราบรื่น และได้สังสรรค์กันอย่างเต็มที่ ทำให้อยากพบกันใหม่ จึงได้จัดการวางแผนสำหรับการชุมนุมครั้งต่อ ๆ ไป นอกจากเพื่อพบปะสังสรรค์กันแล้ว ยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมใจกันทำประโยชน์ให้แก่สังคม
คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอเมริกัน หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เอยูเอจึงได้กำเนิดขึ้นในวันนั้นนั่นเอง
ต่อมาเอยูเอได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2489 มีชื่อเป็นทางการว่า “ สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐ ” และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชชนนีก็ได้ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมด้วย
สมาคมมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม
2. เพื่อการกุศล
3. เพื่อการกีฬาและการบันเทิง
4. เพื่อส่งเสริมเงินทุนมหิดลอดุลยเดช
ในปี พ.ศ. 2494 เอยูเอรับเป็นผู้อุปถัมภ์ศูนย์กลางไทย – อเมริกา ดำเนินโครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาผู้ใหญ่ชาวไทย และสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานสารนิเทศระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา ต่อมาจึงจดทะเบียนเป็นโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เปิดสอนที่สวนสราญรมย์เป็นแห่งแรก ต่อมาย้ายมาสร้างอาคารเรียน และที่ทำการสมาคมฯ ที่ถนนราชดำริ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2505
นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬากับสมาคมนักเรียนเก่าในพระบรมราชูปถัมภ์อื่น ๆ อีก 3 สมาคมแล้ว เอยูเอยังร่วมกับสถานทูตอเมริกา จัดงานด้านวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมมิตรภาพของประชาชนชาวไทยและอเมริกันเป็นประจำ แต่งานประจำปีของเอยูเอ ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวเอยูเอเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเสมอ ตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดในอาคารใหม่ของสมาคม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2506 ต่อมาก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในงานประจำปีของสมาคมฯ อีกหลายครั้ง

บัดนี้สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ฯ มีอายุครบ 94 ปี มีอดีตนายกสมาคม
จำนวน 22 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ สุขุม)ปี 2489 – 2490
2.พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)ปี 2490 – 2492, 2506 – 2509
3.พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ)ปี 2492 -2494, 2495 – 2499
4.พันโท หลวงนิตย์เวชชวิศิษฐ์ (นิตย์ เปาเวทย์)ปี 2497 – 2498
5.นายสังข์เวียน ดุละลัมพะปี 2499 – 2500, s2510-2511
6.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคลปี 2500 – 2502
7.นายพจน์ สารสินปี 2502 – 2505
8.นายซิว กาญจนจารีปี 2511 – 2513
9.พ.อ.ม.ล. ชวนชื่น กำภูปี 2513 – 2514
10.ดร. อำนวย วีรวรรณปี 2514 – 2516
11.พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณปี 2516 – 2518
12.ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทรปี 2518 – 2520
13.นายสุขุม นวพันธ์ปี 2520 – 2521
14.นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ปี 2521 – 2523
15.นายบัณฑิต บุณยะปานะปี 2523 – 2525
16.นายโสรัจ สุจริตกุลปี 2525 – 2527
17.พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ปี 2527 – 2535
18.นายสวัสดิ์ วัฒนายากรปี 2535 – 2537
19. นางกมลา สุโกศลปี 2537 – 2538
20.นายกร ทัพพะรังสีปี 2538 –2549
21.นายทิพย์รักษ์ สุขุมปี 2549 – 2553
22.คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณีปี 2553 – ปัจจุบัน

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสมาคมฯคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
อุปนายก 1พลเรือเอก ถมรัตน์ หทโยดม
อุปนายก 2ดร. นริศ ชัยสูตร
เลขาธิการนายอนิรุทธิ์ มหธร
รองเลขาธิการพ.ต.ต. ภากร กันธาธรรม
เหรัญญิกนายฉัตรเฉลิม ธรรมจรีย์
ประธานโรงเรียนสถานสอนภาษาเอยูเอนายประกิต ประทีปะเสน
กรรมการฝ่ายการคลังนายประกิต ประทีปะเสน
กรรมการฝ่ายบริหารจัดการอาคารและสถานที่นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล , นายอาพันธ์ วิชิตะกูล
กรรมการฝ่ายกีฬานายสมพันธ์ จารุมิลินท,นายพีระ กาญจนภพ,นายกฤตพณ ทัพพะรังสี
กรรมการฝ่ายกิจกรรมสังคม (Social Activities)นางศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ,นางบัญญ์ชลี เพ็ญชาติ,นายฉัตรชัย ปิยสมบัติกุล,นายศรีล สุขุม
กรรมการฝ่ายกิจกรรมสังคมและสันทนาการ (Recreational Activities)นายประกอบ มุกุระ, นายพรวิช ศิลาอ่อน
กรรมการฝ่ายสงเสริมสมาชิกสัมพันธ์นายศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นางอุษณีย์ มหากิจศิริ
นายทะเบียนนายภัทรพล ตุลารักษ์
บรรณาธิการจดหมายข่าวดร.เมทินี พงษ์เวช
กรรมการฝ่ายกฏหมายผศ.จุฑา กุลบุศย์
กรรมการกลางดร. ขจิต สุขุม
ผศ.พิรัส พัชรเศวต
ที่ปรึกษาสมาคม ฯ
ประธานที่ปรึกษาฯพณฯ นายชวน หลีกภัย
นายวุฒา ภิรมย์ภักดี
นายจรัมพร โชติกเสถียร
ดร.สนั่น อังอุบลกุล
ฯพณฯ ศาสตราจารย์ พรเพชร วิชิตชลชัย
ศาสตราจารย์ ดร. นรนิติ เศรษฐบุตร
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
ดร. วิวัฒน์ มุ่งการดี
ศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
นายประทีป ตั้งมติธรรม
นางสาว จิรยง อนุมานราชธน