โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

ประวัติ AUA

จุดเริ่มต้น สถานสอนภาษา เอยูเอ ปี พ.ศ.2495

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ “ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสอนภาษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง” ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินการโครงการนี้ เมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ได้ย้ายมาเช่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่  ที่ถนนราชดำริ  โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5.75 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน และสโมสรของสมาคมฯ ณ ถนนราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2505

สถานสอนภาษาเอยูเอ มีคณะกรรมการสถานสอนภาษา ซึ่งประธานกรรมการนั้น ได้รับการแต่งตั้งโดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธานคนแรก ได้แก่พระพิศาลสุขุมวิท
และต่อมา คือ
ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร
คุณประสงค์ สุขุม
พลตำรวจโท โกศล ลิมปิชาติ
เรืออากาศเอกอดุลย์  ปิ่นสุวรรณ์
คุณทิพย์รักษ์ สุขุม
และประธานกรรมการปัจจุบัน คือคุณประกิต  ประทีปะเสน

รายนามคณะกรรมการโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ)

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
กรรมการ, นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ฯ
ดร. สุวิทย์ ยอดมณี
กรรมการ
นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล
กรรมการ
นายฉัตรเฉลิม ธรรมจรีย์
กรรมการ
             ผศ.ดร. โอม หุวะนันทน์กรรมการ
             รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์กรรมการ
             นายอนิรุทธิ์  มหธรกรรมการ
             นายเอกพงษ์ ณ ระนองกรรมการและเลขานุการ

สำหรับผู้อำนวยการของสถานสอนภาษาฯ ในช่วงเริ่มต้น เป็นสถาบันความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ (Binational Center) เป็นข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เริ่มจนปี 2537 รวมจำนวน 12 คน เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯลดงบประมาณสนับสนุนสถานสอนภาษาฯ จึงเป็นผู้อำนวยการคนไทย ดังรายนามดังนี้

พ.ศ. 2537 –  2558                                                       เรืออากาศเอก อดุลย์ ปิ่นสุวรรณ์

พ.ศ. 2559 –  2563                                                       ดร. เมทินี พงษ์เวช

พ.ศ. 2564                                                                    นายเอกพงษ์  ณ ระนอง

ปี 2565 เป็นปีที่ 70 ของการดำเนินงานของสถานสอนภาษา เอยูเอ เพื่อเสริมสร้างรากฐานภาษาอังกฤษให้กับสังคมไทย