โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

ประวัติ AUA

จุดเริ่มต้น สถานสอนภาษา เอยูเอ ปี พ.ศ.2495
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ “ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสอนภาษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง” ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯส่งผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินการโครงการนี้ เมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ได้ย้ายมาเช่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ที่ถนนราชดำริ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5.75 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน และสโมสรของสมาคมฯ ณ ถนนราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2505
ผู้บริหารของสถานสอนภาษา เอยูเอ มีประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคนแรก ได้แก่ พระพิศาลสุขุมวิท และต่อมา คือ ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร, นายประสงค์สุขุม และพลตำรวจโท โกศล ลิมปิชาติ ประธานปัจจุบัน คือ นายทิพยรักษ์ สุขุม
สำหรับผู้อำนวยการของสถานสอนภาษาฯ ในช่วงเริ่มต้นเป็นสถาบันความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ (Binational Center) เป็นข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เริ่มจนปี 2537 รวมจำนวน 12 คน เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯลดงบประมาณสนับสนุนสถานสอนภาษาฯ จึงเป็นผู้อำนวยการคนไทย โดยผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสอนภาษาฯ ที่เป็นคนไทยคนแรกตั้งแต่ปี 2537 ถึงปี 2558 คือ เรืออากาศเอก อดุลย์ ปิ่นสุวรรณ์ จนปัจจุบันคือ ดร. เมทินี พงษ์เวช

ปี 2562 เป็นปีที่ 67 ของการดำเนินงานของสถานสอนภาษา เอยูเอ เพื่อเสริมสร้างรากฐานภาษาอังกฤษให้กับสังคมไทย
รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ)
นายทิพยรักษ์ สุขุม
ประธานกรรมการอำนวยการบริหาร
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
กรรมการ, นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ฯ
นายฉัตรเฉลิม ธรรมจรีย์
กรรมการ, เลขาธิการสมาคม ฯ
พันโทกมล ประจวบเหมาะ
กรรมการ
ดร. สุวิทย์ ยอดมณี
กรรมการ
Mr. Robert Post
กรรมการ
ดร. พสุ เดชะรินทร์
กรรมการ
Mr. Neal Murata
กรรมการ
ดร. เมทินี พงษ์เวช
เลขานุการคณะกรรมการ, ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียน