BC & AD

BC & AD
BC & AD

BC & AD – รับวาระเข้าสู่ปีใหม่ ด้วยสองตัวย่อนี้ ซึ่งใช้ระบุช่วงปี ในการบอกเล่าข้อมูล เรื่องราว และเหตุการณ์ในอดีต

BC ย่อจาก before Christ แปลตรงตัวว่าก่อนการมาถึงของพระคริสต์ แต่สื่อถึงช่วงปีก่อนระบบปฏิทินสากลปัจจุบัน ตามหลักคริสต์ศาสนาจักร ที่เรียกกันว่า Gregorian calendar โดยนับย้อนหลังไปจากวันพระเยซูประสูติ

AD ย่อจากคำละติน Anno Domini แปลว่าปีของพระเจ้า (in the year of the Lord) นับปีแรกจากวันที่พระเยซูประสูติ ซึ่งก็คือระบบปีปฏิทินที่เราใช้กันปกติ หากไม่มีการใช้ควบคู่ไปกับ BC ก็มักจะละไว้ไม่ใส่ AD ประกบ ในฐานที่เข้าใจกันว่าคือช่วงเวลาของประวัติศาสตร์หลังพระเยซูประสูติจนปัจจุบัน

ในการคำนวนจุดเวลา BC จะนับย้อนหลังไป เช่น 5th century BC century (ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล) ก็จะเก่ากว่า/ก่อน 3rd century BC (ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล) ในทางตรงกันข้าม AD 3rd century (คริสต์ศตวรรษที่ 3) จะเก่ากว่า/ก่อน AD 5th century (คริสต์ศตวรรษที่ 5)

นอกจากนี้ยังมี BCE (before the Common Era) ระบบปีเดียวกับ BC และ CE (Common Era) ระบบปีเดียวกับ AD แต่ใช้เพื่อเลี่ยงคำ Christ เข้าใจว่าริเริ่มโดยในศตวรรษที่ 17 ในกลุ่มนักวิชาการชาวยิว

ทุกตัวย่อดังกล่าว ให้วางตำแหน่งตามหลังเลขจำนวนปี เว้น AD ที่นิยมวางข้างหน้า และทุกตัวย่อสามารถเขียนได้แบบทั้งมีและไม่มีเครื่องหมายจุด . ประกบตามหลังแต่ละตัวอักษร

ส่วน B.E. ย่อมาจาก Buddhist Era ตรงกันกับ พ.ศ. (พุทธศักราช) ของระบบปีของไทยที่อิงการนับตามพุทธประวัติฝ่ายเถรวาท ซึ่งมักจะพบแบบมีจุดเครื่องหมาย . ประกบตามหลังทั้งสองตัวอักษรย่อ

ตัวอย่าง

  • This tragedy was written around 5th century BC, but became popular around AD 330. (บทละครโศกนาฏกรรมเรื่องนี้เขียนขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล แต่เพิ่งมาเป็นที่นิยมเมื่อราว ค.ศ. 330)
  • This amulet was created in 2512 B.E. (พระเครื่ององค์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512)