Bimonthly

Bimonthly
Bimonthly

Bimonthly – ทราบกันดีว่ารูปที่เห็นเป็นกิจกรรมยอดนิยมในไทยมีเดือนละสองครั้ง กล่าวเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Thai lottery draw is operated bimonthly. แต่ทราบหรือไม่ว่าคำที่เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์อย่าง bimonthly (สะกด bi-monthly ก็ได้) คำนี้ เป็นตัวอย่างที่ของความชวนงงได้เป็นอย่างดี คือมีสองความหมาย และแต่ละความหมายก็ไปกันคนละทาง ความหมายที่ใช้กันบ่อยคือทุกสองเดือน ส่วนอีกความหมายหนึ่งคือเดือนละสองครั้ง

แม้ว่าจะมีคำ British English อย่าง fortnightly(ทุกสองสัปดาห์) และคำ American English อย่าง semimonthly(เดือนละสองครั้ง) และ semiweekly(สัปดาห์ละสองครั้ง) เป็นตัวช่วยใช้แทนได้ แต่ก็ดูไม่เป็นที่นิยมใช้

Biweekly ก็มีลักษณะเดียวกัน หมายถึงทุกสองสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้

ในฐานะผู้ฟังหรือผู้อ่านก็ดูบริบทความหมายแวดล้อมเดาความหมายเอา หากเป็นผู้เขียนหรือผู้พูดที่อยากให้อีกฝ่ายเข้าใจได้ไม่คลาดเคลื่อน การใส่คำ/วลีเพื่ออธิบายเพิ่มเติม หรือเลี่ยงไปใช้คำอื่นก็ดูจะเป็นทางออกที่ดี

(ในกรณี biannual(ปีละสองครั้ง) กับ biennial(ทุกสองปี) นั้น ไม่สับสนเพราะแยกใช้กันคนละคำไป แต่ก็สะกดใกล้เคียงกัน)

ตัวอย่าง

The meeting of our executive board is held bimonthly in February, April, June, and so on. (การประชุมของคณะกรรมการบริหารของเราจัดทุกสองเดือน เริ่มแต่กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และไล่ลำดับไป)

This bimonthly, or fortnightly journal is circulated in the first and third weeks of each month. (วารสารรายปักษ์ฉบับนี้ออกในสัปดาห์แรกและที่สามของเดือน)

This business news radio program will be broadcast biweekly, or semiweekly on Tuesdays and Fridays. (รายการวิทยุข่าวธุรกิจนี้ออกอาการสัปดาห์ละสองครั้ง คือทุกอังคารและศุกร์)

The semimonthly payroll is paid 24 times per year, and the biweekly one is paid 26 times per year. The former is paid twice a month, and the latter every other week. (การจ่ายเงินเดือนแบบเดือนละสองรอบจะมีปีละ 24 ครั้ง ส่วนการจ่ายแบบทุกสองสัปดาห์จะมี 26 ครั้ง)