Dash & Hyphen

Dash & Hyphen
Dash & Hyphen

Dash & Hyphen – เครื่องหมาย punctuation ที่มีรูปร่างขีดคู่นี้ มีความยาวสั้นต่างกัน และสร้างความสับสนไม่น้อยเวลาอ่าน พอสังเกตได้หากเป็นตัวพิมพ์ แต่เป็นลายมือก็จะแยกยาก ในการเขียนตัวช่วยอันนึงก็คือ hyphen (-) จะใช้เชื่อมคำหรือส่วนประกอบของคำ โดยที่ติดกันกับคำที่ประกบไม่เว้นวรรค ส่วน dash เป็นขีดที่ยาวกว่ามีสองแบบคือ short dash (–) และ long dash (—) โดยใช้ทั้งแบบเว้นและไม่เว้นวรรค ผ่านตากันสักนิดถึงการใช้ที่ต่างกัน เพื่อเป็นตัวช่วยจำว่าใช้อย่างไรค่ะ (วิธีพิมพ์ให้ได้รูปเครื่องหมายอยู่ด้านล่าง)


Hyphen (ยัติภังค์) มีการใช้ 3 กรณี :
• 1) จำนวนตัวเลขด้วยตัวอักษร (numbers) ไล่จาก 21 ไปถึง 99 (twenty-one ถึง ninety-nine) รวมถึงเศษส่วน (fractions) เช่น two-thirds (เศษ2ส่วน3)
• 2) คำนามประสม (compound noun) หรือคำขยายประสม (compound modifier) ซึ่งอาจประสมมากกว่าสองส่วนก็ได้ เช่น my father-in-law (พ่อสามี/พ่อภรรยา), a water-botlle (ขวดใส่น้ำ), an on-site daycare (สถานที่เลี้ยงเด็กที่อยู่ในที่ทำงาน), a two-year-old child (เด็กอายุสองปี), a two-faced person (คนสองหน้า/หลอกลวง) และ a 6-hour shift (กะการทำงานหกชั่วโมง) ทั้งนี้หากกลุ่มคำที่ประสมดังกล่าวอยู่ตามหลังคำนาม โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาคขยาย ให้ถอด hyphen ออก เช่น This child is two years old. (สังเกตได้ว่า years เติม s) และ This daycare is located on site.
• 3) แยกคำในกรณีขึ้นบรรทัดใหม่ เพราะพื้นที่บรรทัดไม่พอ มักปรากฎกับคำที่ยาว เช่น demonstration อาจตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ เป็น ‘demon-‘ ค้างไว้บรรทัดบน และขึ้น ‘stration’ บรรทัดถัดไป ควรตรวจสอบกับพจนานุกรมว่าแบ่งตรงจุดไหนของคำได้
• หมายเหตุ : หลายคำตอนแรกติด hyphen มาก่อน พอใช้แพร่หลายก็เพิ่มรูปแบบละเครื่องหมายหรือแยกคำไป พึ่งคู่มือการเขียน (style guide) ของปลายทางที่จะส่งงานว่ากำหนดแบบใด เช่น chickpea/chick pea ที่มาจาก chick-pea (ถั่วลูกไก่) และ email จาก e-mail


Dash (ยัติภาค) มีสองแบบด้วยกัน คือแบบขีดสั้น – (short dash) และแบบขีดยาว — (long dash) บางตำราเรียก ‘en dash’และ ‘em dash’ ตามลำดับ มาจากขนาดความยาวของขีดที่ดูมีขนาดพอดีในการเขียนตัวอักษร N และ M
• short dash ใช้ไล่นับช่วงจำนวน (This chapter is on pages 11 – 12.) ช่วงระยะทาง (the Thailand–Malaysia border) และช่วงระยะเวลา (She stayed here from 2000 – 2002.) รวมถึงการเทียบแต้มคะแนน (The final score is 4-7 for our team.) สังเกตได้ว่าใช้ทั้งแบบเว้นและไม่เว้นวรรค ขึ้นอยู่กับสไตล์ที่กำหนด
• long dash ใช้ได้หลักๆ สองกรณี :
• 1) แบบขีดเดียว แจงรายละเอียดของรายการที่เอ่ย หรือเน้นย้ำใจความสรุปท้ายประโยคอีกที คล้ายหน้าที่หนึ่งของ colon Dash & Hyphen) แต่ให้ความรู้สึกเน้นย้ำกว่า (We need only 3 ingredients for this recipe — egg, sugar and flour. และ So many new things happened to us — mostly good ones.)
• 2) แบบขีดคู่ หน้าหลัง ประกบส่วนวลี ที่ต้องการขยาย (Consult your advisor—Prof. John Watts—for this concern.) ซึ่งแทนด้วยวงเล็บ parentheses () และจุลภาค comma (,) ได้ แต่ก็ให้ผลต่างกันเล็กน้อย เช่น วงเล็บให้ความรู้สึกว่าเป็นข้อมูลเสริมอาจอ่านข้ามไปได
• วิธีการพิมพ์คอมพิวเตอร์ในระบบ Windows ให้ได้เครื่องหมายทั้งสาม : สำหรับ hyphen ให้กดปุ่มที่อยู่ข้างปุ่มเลข 0 ในแป้นพิมพ์ ส่วน short dash ให้กดปุ่มดังกล่าว2ที พิมพ์คำที่ตามมา และกดปุ่ม space ระบบจะปรับให้เอง ส่วน long dash ให้กดปุ่ม Win และ เครื่องหมาย . พร้อมกัน เพื่อไปยังแป้นซ้อนที่มีเครื่องหมายต่างๆ ให้เลือก