every one & everyone

every one & everyone
every one & everyone

every one & everyone – เป็นอีกคู่คำ/วลีหนึ่งที่แค่เว้นวรรคไปนิดเดียวก็เปลี่ยนความหมายไปทันที แม้ว่าคำแรกจะไม่ค่อยพบการใช้บ่อยนักเก็ตาม
every one : วลีที่มาจากนำสองคำมาร่วมกัน มีความหมายสื่อไปในทางถึงคนแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มหรือในคณะบุคคลนั้นๆ ที่มีการเอ่ยถึงทั้งหมด แม้ว่าโดยรวมจะหมายถึงทุกคนเหมือนกับ everyone ที่เขียนติดกัน แต่ก็สื่อไปในทางว่าทุกคนแต่ทีละคน ความหมายใกล้เคียงกับ each one แต่เน้นย้ำว่าไล่เรียงไปทีละคนจนครบ ข้อควรจำก็คือ every one มักจะมี คำ of และนามวลีตามมา
everyone : คำสรรพนามคำนี้สามารถใช้คำ everybody มาแทนที่ได้ ต่างจาก every one ที่เขียนแยกกันตรงที่คำที่เขียนติดกันคำนี้สื่อถึงทุกๆ คนกลุ่มหรือในเหล่าคนที่เอ่ยถึงโดยรวมทั้งหมด ไม่ได้แยกชี้เฉพาะเป็นรายบุคคล ด้วยการเป็นสรรพนามจึงสามารถเป็นประธานหรือกรรมของประโยคก็ได้ ข้อควรพึงระวังก็คือ แม้ว่าจะสื่อถึงกลุ่มคน แต่จัดคำนี้เป็นเอกพจน์ กริยาหรือคำสรรพนามที่ตามมาต้องผันในรูปเอกพจน์ด้วย เช่นเดียวกับกรณีของ every one of
ความแตกต่างประการหนึ่งของทั้งสองคำ/วลี นี้ก็คือ every one สามารถนำมาใช้ได้กับทั้งคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ เช่น every one of these projects, every one of those pens หรือ every one of the horses เป็นต้น ส่วน everyone จะใช้ในกรณีที่สื่อถึงคนเท่านั้น
ตัวอย่าง:
• This rule is applied to everyone/everybody. (กฎนี้มีไว้ใช้กับทุกคน)
• I cannot serve every one of the customers after working for eight hours. (ฉันไม่สามารถบริการลูกค้าไล่ไปทีละคนทั้งหมดได้ หลังจากทำงานมาแปดชั่วโมง)
• Every one of the eateries in this area was almost empty last month due to the pandemic. (ทุกร้านอาหารทั้งหมดในบริเวณนี้เกือบจะร้างเมื่อเดือนที่แล้ว อันเนื่องมาจากโรคระลาด)
• Good morning students! Please everyone open your books. (อรุณสวัสดิ์นักเรียน ทุกคนกรุณาเปิดหนังสือของพวกเธอกัน)
• Good morning students! I hope every one of you has finished your homework. (อรุณสวัสดิ์นักเรียน ฉันหวังว่าแต่ละคนได้ทำการบ้านกันเสร็จหมดทุกคนแล้ว)
• Incorrect: Everyone in this restaurant requested their extra order. (ผิดตรงไม่ควรใช้ their)
• Correct: Everyone/Everybody in this restaurant requested his/her extra order. (เป็นประโยคที่ถูกต้อง – ทุกคนทั้งหมดในร้านอาหารนี้ต้องการสั่งอาหารเพิ่มต่างหาก)