everyday & every day

everyday & every day
everyday & every day

everyday & every day หลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าคำ/วลีนี้มีสะกดได้สองรูป ซึ่งจริงแล้วเป็นคนละคำ/วลีกัน โดยอันแรกเป็นคำคุณศัพท์(adjective) ส่วนอันที่สองเป็นกริยาวิเศษณ์วลี (adverbial phrase) นอกจากหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกัน ความหมายก็ต่างกันด้วย

everyday ใช้สื่อถึงสิ่งหรือการกระทำที่ใช้หรือพบเห็นอยู่ทุกวันเป็นประจำ จนเป็นสิ่งปกติสามัญธรรมดา เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนาม พบบ้างในการใช้เป็นคำนามแบบเล่นสำนวนสื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

every day สื่อถึงอะไรหรือสิ่งใดใดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (each day) วางได้ทั้งต้นและท้ายประโยค เช็คง่ายๆ อย่างหนึ่งก็คือ หากใช้ each day ในประโยคนั้นได้ ก็ใช้ every day ได้ ซึ่งทั้งสองวลีมีความหมายคล้ายคลึง ต่างบ้างตรง every day มักใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องยาวนาน ใกล้เคียงวลีไทยว่า ‘ในทุกๆ วัน’ ส่วน each day สื่อถึงนัยยะเวลาที่สั้นกว่า ใกล้เคียงกับวลีว่า ‘ในแต่ละวัน(ซึ่งก็เกิดซ้ำทุกวัน)’

มีกลุ่มคู่คำผสมอีกสองคู่ คือ anytime (ทุกเวลา) กับ any time (ตลอดเวลา) และ anyone (ใครก็ได้) กับ any one (ใครคนใดคนหนึ่ง) ที่หน้าตาคล้ายแต่หน้าที่และความหมายต่างกัน ทั้งหมดนี้สิ่งที่ควรพึงระวังคือการใช้ในการสนทนาหรือการฟัง เพราะออกเสียงคล้ายกัน ต่างบ้างตรงการเน้นน้ำหนักคำ ในขณะที่ภาษาเขียนยังพอสังเกตได้จากการเว้นวรรค

ตัวอย่าง:

  • This is my everyday menu. (เมนูนี้เป็นเมนูประจำทุกวันของฉัน)
  • This everyday routine is good for your health. (สิ่งนี้เป็นกิจวัตรประจำวันที่ดีสำหรับสุขภาพคุณ)
  • His lateness has become an everyday occurrence. (การมาสายของเขาได้กลายเป็นสิ่งปกติประจำวันของเขาไป)
  • Every day, my senior friend goes walking for an hour. (ทุกๆ วัน เพื่อนสูงวัยของฉันจะออกไปเดินหนึ่งชั่วโมง)
  • That teacher goes to school every day, even on weekends. (ครูคนนั้นไปโรงเรียนทุกๆวัน แม้แต่ในวันหยุด)
  • With every day that passes, he gets more obnoxious. (ในทุกๆ วันที่ผานพ้นไป เขาทำตัวน่าเบื่อหน่ายน่ารังเกียจขึ้นทุกที)