มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช

เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2472 นั้น บรรดานักเรียนไทยที่เคยศึกษาในสหรัฐอเมริกา ผู้ได้เคยใกล้ชิดและร่วมรับรู้ถึงน้ำพระทัยและพระราชปณิธานของเจ้านายพระองค์ท่าน เช่น พระพิศาลสุขุมวิท พระสุทธิอรรถนฤนตร์ นายพจน์ สารสิน พระยาโทณวนิกมนตรี ฯลฯ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “ ทุนมหิดลอดุลยเดช ” ขึ้นถวายเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ท่าน
ทุนมหิดลอดุลยเดช เป็นเงินทุนซึ่งได้จัดให้มีขึ้นโดยผู้ที่เคยได้รับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2474 ทุนนี้เป็นทุนที่ระลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ทรงมีต่อนักเรียนไทย เมื่อครั้งพระองค์ประทับอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยพระองค์ทรงใฝ่พระทัยในการกุศลโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการแพทย์ ผู้ที่เคยศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงพร้อมกันเห็นสมควรที่จะอุทิศประโยชน์แห่งทุนที่ตั้งนี้เพื่อกิจการของการแพทย์
ในปี พ.ศ. 2516 ทุนมหิดลอดุลยเดช ได้จัดทะเบียนเป็น “ มูลนิธิ ” และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “ มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช ” ปัจจุบันนี้ที่ทำงานตั้งอยู่ที่เดียวกับสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) คือ อาคารเอยูเอราชดำริห์ ชั้น 3 เลขที่ 179 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
มูลนิธิมหิดลอดุลยเดชนี้ตั้งขึ้นด้วยเจตน์จำนง เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระราชบิดา ดังนั้นจัดตั้งวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิไว้ให้สอดคล้องสนองตอบพระราชปณิธานโดยตรงกล่าวคือ
1.ช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
2.ส่งเสริมการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
3.สนับสนุนบริการอื่นอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามที่กรรมการมูลนิธิ ฯ เห็นสมควร

นับแต่มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช ได้เริ่มให้ทุนแก่นักเรียนแพทย์ มาจนบัดนี้เป็นเวลากว่า 87 ปีแล้วมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ไปรวมทั้งสิ้นกว่า 300 คนแล้ว เป็นนักศึกษาจากคณะแพทย์ 6 คณะจาก 5 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชและคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันมอบให้ 5 มหาวิทยาลัยๆละ 2 ทุนๆละ 20,000 บาท รวม 12 ทุนคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากทุนการศึกษาที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาแพทย์แล้ว มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช ยังมีโอกาสได้ร่วมบริจาคสร้างอาคารสยามมินทร์ที่ศิริราชพยาบาล อาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สร้างอุปภรณ์การศึกษาให้คณะแพทยศาสตร์ สภากาชาดไทย และมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และอื่นๆ
ปัจจุบันมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช มอบทุนการศึกษาละ 20,000 บาทต่อปี ผู้รับทุนมีสิทธิรับต่อเนื่องหากผลการเรียนเป็นที่น่าสนใจ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนแพทย์ผู้รับทุนนี้
รายนามคณะกรรมการมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช

 

1. พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ. ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ
รองประธานกรรมการ
3. นายไกรศรี ตุลารักษ์
กรรมการ
4. นายแพทย์ ประดับ สุขุม
กรรมการ
5. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กวิรัช ตันติวงษ์
กรรมการ
7. ดร. เมทินี พงษ์เวช
กรรมการ
8.  นายทิพย์รักษ์ สุขุม
กรรมการและเหรัญญิก
9. นายฉัตรเฉลิม ธรรมจรีย์
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ
หม่อมหลวงศุลีรัชต์ วัชรีวงศ์ โทร 02 252 1081