Mother Earth

Mother Earth
Mother Earth

Mother Earth (หรือเรียกอีกอย่างว่า Mother Nature) – เป็นคำบุคลาธิษฐานคำหนึ่ง (ที่เปรียบสิ่งต่าง ๆ กับคุณสมบัติของคน) โดยเทียบว่าโลกหรือธรรมชาติประหนึ่งเป็นเทพเจ้าสตรีที่เป็นแม่ ในบางลัทธิเชื่อว่าเป็นปฐมเทพองค์หนึ่ง เป็นเทพีก่อกำเกิดสิ่งมีชีวิตทั้งปวงและจะต้องกลับคืนไปอยู่ด้วยเมื่อสิ้นสุดชีวิต องค์หนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในโลกตะวันตกคือ Gaia ของชาวกรีกโบราณ แนวคิดนี้ปรากฏในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผูกพันกับการกสิกรรมด้วยเช่นกัน อาจเทียบได้กับแม่พระธรณีของไทย ในปัจจุบันได้มีนัยยะความหมายเพิ่มเติมของ Mother Earth ในการสร้างสำนึกต่อการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง :

Saving our Mother Earth will save us. (การปกป้อง Mother Earth จะช่วยปกป้องตัวเราเอง)

The human footprint has stomped all over Mother Earth. (มนุษย์ได้เหยียบย่างไปทั่ว Mother Earth แล้ว)

Our Mother Earth has been crying out for so long. (Mother Earth ของเราได้ร้องไห้คร่ำครวญมานานแล้ว)