On Labor Day

On Labor Day
On Labor Day

On Labor Day – รับวันแรงงาน 1 พฤษภาคม ด้วยการเรียนศัพท์สำนวนที่เกี่ยวกับคำ labor (หรือ labour แบบ British English) และ skill กันค่ะ สามสำนวนที่ยกมา ต่างมีความหมายที่น่าสนใจ และต่อยอดรวมถึงแตกต่างจากความหมายปกติของคำที่แปลว่า แรงงาน และ ทักษะ ที่ใช้กันตามปกติค่ะ

On Labor Day

reskilling – เป็นคำนามของคำกริยม to reskill ที่เป็นได้ทั้งอกรรมกริยา(intransitive verb) ที่ไม่ได้ต้องการกรรม และสกรรมกริยา(transitive verb) ที่ต้องการกรรม โดยในส่วนอกรรมกริยาสื่อถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการทำงาน ทั้งในสายงานเดิมและสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากโลกการทำงานมีความรู้และเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา ส่วนสกรรมกริยาสื่อถึงการฝึกฝนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้มีทักษะดังกล่าว
ศัพท์ทางสายบริหารงานบุคคล (human resource management) คำนี้ มีคำที่ใกล้เคียงคือ to upskill ซึ่งมีความหมายแตกต่างอยู่บ้าง ตรงที่ reskill หมายถึงการเรียนรู้กลุ่มทักษะใหม่ที่แตกต่างไปจากทักษะเดิมที่มีอยู่ ส่วน upskill หมายถึงยกระดับทักษะเดิมที่มีอยู่ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นหรือในระดับที่สูงขึ้น

ตัวอย่าง :
• Our department is scheduled to reskill all staff within the next month. (แผนกของเราวางตารางว่าจะจัดอบรมพัฒนาทักษะพนักงานภายในเดือนหน้า)
• Following last month’s reskilling session, we are better prepared to achieve this goal. (จากการที่ได้มีการอบรมพัฒนาทักษะเมื่อเดือนที่แล้ว พวกเราก็ได้เตรียมตัวได้ดีขึ้นที่จะทำงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ได้)
• If you don’t pass the reskilling examination, you won’t be promoted. (ถ้าคุณไม่ผ่านการทดสอบการพัฒนาทักษะ คุณก็จะไม่ได้ขึ้นเงินเดือน)

On Labor Day

in labor – นอกจากจะแปลว่าแรงงานโดยทั่วไปแล้ว คำ labor ยังใช้สื่อถึงการคลอดลูกของมารดาที่ตั้งครรภ์ได้อีกด้วย เพราะการคลอดนั้นเป็นภาวะที่ร่างกายใช้พลังงานทั้งร่างกายและจิตใจมาก สำนวน to be in labor จึงหมายถึงการที่ต้องมีประสบการณ์ของความเจ็บปวดในภาวะก่อนที่คลอดลูกออกมา
ตัวอย่าง :
• My daughter spent almost half a day in labor with the vaginal birth of her first child. (ลูกสาวของฉันใช้เวลาเกือบคึ่งวันในการคลอดลูกคนแรกด้วยวิธีธรรมชาติ)
• After having been in labor for many hours, Mary successfully delivered her twin sons. (หลังจากทนปวดกับการคลอดมานานนับชั่วโมง แมรี่ก็ประสบความสำเร็จในการได้ลูกชายแฝด)
• Being in labor has two phases: latent and active. (การคลอดลูกจัดได้ว่ามีสองระยะ คือที่ปากมดลูกหดรัดตัวถี่น้อยและถี่บ่อย)

On Labor Day

Labor-intensive – This adjective is used to define a (mostly industrial) activity which requires the investment of management in a large workforce or a lot of workers: for example, agriculture, mining, food and hospitality. It’s the opposite of ‘capital-intensive’, for example electricity production where you have a big plant run by a handful of people.