one of the best things

one of the best things
one of the best things

one of the best things – สำนวนทำนองนี้ อาจจะปรับนามวลีจาก the best things เป็นวลีแสดงระดับการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดแบบ superlative degree ในคำและความหมายอื่นๆ เช่น ‘one of the most beautiful ladies’ หรือ ‘one of the most interesting ideas’ โดยความหมายของนามวลีเหล่านี้พอจะเทียบกับสำนวนไทยที่ว่า ‘หนึ่งในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุด’ หรือความหมายอื่นๆ ตามคำที่ใช้
• วลีเหล่านี้เป็นสำนวนที่พบบ่อยในการยกย่องหรือให้ความสำคัญกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ การกระทำ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ได้ไม่ผิดหลักไวยากรณ์ เพราะบางคนอาจจะอ้างว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสิ่งที่ดีที่สุดหลายรายการและควรจะมีแค่อันเดียว ทั้งนี้ลืมไปว่าเป็นเพียงแค่การเล่นโวหารอย่างหนึ่ง
• จุดที่ควรพึงระวังอย่างหนึ่งก็คือคำนามที่ตามหลัง the best หรือวลีคุณศัพท์ในรูป the most ต่างๆ จะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความที่ว่า ‘หนึ่งในบรรดา’ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• My boyfriend took me to lunch at one of the best Thai restaurants here. [ไม่ใช่ restaurant]
• Prof. Mary is one of the best teachers I’ve ever studied with. [ไม่ใช่ teacher]
• ตัวอย่างข้างต้น สำนวนปรากฏอยู่ในส่วนภาคขยายของประโยค แต่พอมาในรูปประธานของประโยคหลัก หรืออนุประโยคย่อย อาจสร้างความสับสนในทางไวยากรณ์อยู่บ้างว่าคำกริยาหรือคำสรรพนามที่ตามหลัง ควรอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ – ลองดูกรณีต่อไปนี้
• He is one of the most diligent students in this class who have always submitted their homework on time. [ไม่ใช่ who has …. และ ไม่ใช่ his homework / ทั้งนี้ เพราะความที่ตามมาขยาย students ที่ขยันทั้งหมด ไม่ใช่แค่ He คนเดียว]
• It is one of the best new recipes that have ever been created. [ไม่ใช่ that has ever been / ทั้งนี้ เพราะความที่ตามมาขยาย recipes ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ It]
• ในขณะที่สองตัวอย่างข้างต้น คำกริยาและสรรนามของความที่ตามมาอยู่ในรูปพหูพจน์ แต่สองตัวอย่างต่อไปนี้ กลับเป็นเอกพจน์ ซึ่งพอสังเกตได้ว่าโยงกับประธานหลักของประโยคคือ ‘One’ โดยตรง
One of the most moving moments in my life is my graduation ceremony day. [ไม่ใช่ are my … เพราะโยงถึง One ชั่วขณะเดียวที่ประทับใจ ไม่ใช่ moments]
One of the first things to do in the morning is to have some breakfast. [ไม่ใช่ are to have… เพราะโยงถึง One ไม่ใช่ things]