Question with HOW

Question with HOW

Question with HOW – คำที่ใช้เพื่อตั้งคำถาม(interrogative word)อย่าง How นอกจากจะพิเศษตรงที่มีตัวอักษร H ขึ้นต้น ไม่ใช่ W อย่างคำอื่นแล้ว ยังมีรูปประสมพิเศษต่างๆ ที่มีความหมายเพิ่มเข้ามาอีกด้วย ที่พบบ่อยเช่น How much/many ที่ใช้ถามจำนวน/ปริมาณว่ามีเท่าใด How long ที่ใช้ถามความยาวหรือระยะเวลา รวมถึงกลุ่มที่ตามด้วยคำคุณศัพท์อย่าง How beautiful! (ช่างสวยอะไรอย่างนี้) ที่เป็นวลีอุทานแสดงความแปลกใจในทางชื่นชม
อย่างไรก็ตาม สามสำนวน ‘How far’, ‘How often’ และ ‘How soon’ ที่ยกมาในที่นี้มีบริบทที่ต่างออกไป อาจพบไม่บ่อยนัก ซึ่งพอมีคำอื่นมาควบด้วยก็สร้างความหมายใหม่ขึ้นมาให้ต่างไปจากคำว่า ‘อย่างไร’ ที่เป็นความหมายพื้นฐานของ How
ทั้งนี้นอกจากจะขึ้นต้นประโยค เป็นการตั้งคำถามแล้ว ทั้งสามอันยังสามารถใช้เป็นคำเชื่อมในอนุประโยค(clause) ได้อีกด้วย

Question with HOW

How far? – มีได้สองความหมาย อันแรกไปในทางรูปธรรม ใช้เพื่อถามว่าระยะทางอยู่ไกลแค่ไหน (to what length) ว่าตำแหน่งของสิ่งที่ถามถึงว่าห่างจากจุดที่คู่สนทนาอยู่กันเพียงไร อันที่สองไปในเชิงนามธรรมว่าใครคนใดคนหนึ่งได้ทำสิ่งใดไปได้สัดส่วน/ปริมาณ/ระดับเท่าใดแล้ว (to what extent or degree)
ตัวอย่าง:
How far does this street go? (ถนนเส้นนี้ไปได้ไกลแค่ไหน)
How far has his role been changed? (บทบาทของเขาได้ถูกปรับเปลี่ยนไปขนาดไหน)
• I don’t know how far we can travel in this weather. (ฉันไม่แน่ใจเราจะเดินทางได้ไกลแค่ไหนภายใต้สภาพอากาศเช่นนี้)

Question with HOW

How soon? – คำ soon เป็นอีกคำที่คนไทยหลายคนไม่ค่อยกล้าใช้ ความหมายพื้นฐานคือหมายถึงในเร็วๆ นี้ แต่พอมาประกบกับ How กลับใกล้เคียงกับคำว่า when คือใช้ถามถึงว่าเหตุการณ์ที่เอ่ยถึงนั้น จะเกิดขึ้นเร็วมากน้อยแค่ไหน คล้ายกับความหมายว่าเมื่อไหร่นั่นเอง
มีความแตกต่างระหว่าง How soon กับ How long ในส่วนของการใช้ถามเงื่อนไขทางเวลา อันแรกใช้ถามจุดเวลาในอนาคตที่การกระทำใดใดจะเกิดขึ้น (point of time) ในขณะที่อันหลังใช้ถามจำนวนระยะเวลาที่การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นกินหรือใช้เวลานานเท่าใด (period of time)
นอกจากนี้ยังมีสำนวน How soon is soon? ที่ใช้เมื่อฝ่ายที่ถามอยู่ในภาวะเร่งรีบและต้องการคำตอบที่ให้ระบุจุดเวลามาอย่างแน่นอน
ตัวอย่าง:
• A: How soon can you finish your work? (เมื่อไหร่คุณถึงจะทำงานเสร็จ)
B: I’ll be ready in ten minutes. (ฉันจะพร้อมในอีกสิบนาที)
• It depends on how soon/when I get my visa. (มันขึ้นอยู่กับฉันจะได้วีซ่าเร็วช้าแค่ไหน/เมื่อไหร่)
• Q: How long does this project last? (โครงการนี้กินเวลานานเท่าไหร่)
A: One month. (หนึ่งเดือน)
• Food deliverer: Your food order will be delivered soon. (ผู้ส่งอาหาร: อาหารที่คุณสั่งจะจัดส่งในเร็วๆ นี้)
Client: How soon is soon? I am so hungry. (ผู้ส่งอาหาร: เมื่อไหร่กันแน่ ฉันหิวมาก)
Food deliverer: At noon. (ผู้ส่งอาหาร: ตอนเที่ยง)

Question with HOW

How often? – เท่ากับคำ How frequently แต่ใช้รูปคำที่กระชับกว่านั่นเอง ใช้ไถ่ถามถึงความถี่บ่อย ซึ่งก็สามารถไล่ตอบได้ตั้งแต่ไม่เคย (never) เคยบ้าง (seldom) บางครั้งบางคราว (sometimes) บ่อยๆ (usually) จนถึงทุกครั้งเสมอๆ (always) หรือบอกไปว่ากี่ครั้งในจำนวนระยะเวลาเท่าใดก็ได้ (เช่น once a month หรือ every two weeks) โดยมีคำกริยาวิเศษณ์ในกลุ่มเกี่ยวข้องกับความถี่ให้ได้เลือกตอบอยู่หลากหลาย
แต่ถ้าหากต้องการคำตอบที่เจาะจงว่าได้ทำกริยาดังกล่าวไปจำนวนกี่ครั้ง ให้ใช้วลีว่า How many times จะตรงมากกว่า
ตัวอย่าง:
• A: How often do you have your hair done? (คุณไปทำผมบ่อยแค่ไหน)
B: Once a month. (เดือนละครั้ง)
A: How long does your hairdresser take? (ช่างทำผมคุณใช้เวลานานเท่าไหร่)
B: About an hour. (ราวหนึ่งชั่วโมง)
• I don’t know how often she goes to the hospital. (ฉันไม่รู้ว่าเธอได้ไปโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหน)
• A: Tell me how many times you want me to alert you every day. (บอกฉันมาว่าคุณต้องการให้ฉันเตือนคุณกี่ครั้งในทุกๆ วัน )
B: 4 times. (สี่ครั้ง)