Sell, Sale & Sales

Sell, Sale & Sales
Sell, Sale & Sales

Sell, Sale & Sales – ใกล้ถึงเทศกาลลดราคาปลายปีอีกแล้ว โดยเฉพาะในออนไลน์ สับสนกับ 3 คำที่ว่าด้วยการขายของนี้บ้างไหมเอ่ย แถมออกเสียงคล้ายกันหมดเลย (เว้น sales ที่มีเสียง z ติดท้ายอยู่บ้าง)

sale กับ sales เป็นคำนามทั้งคู่ แต่ sale หมายถึง กิจกรรมการขาย รวมถึงแบบลดราคา มีสำนวนที่เกี่ยวข้องอย่าง on sale (วางขายแบบลดราคา) และ for sale (ไว้เพื่อ/ยอมให้จำหน่าย)

ส่วน sales คือยอดหรือปริมาณการขาย (sales of million baht – ยอดการขายหนึ่งล้านบาท) เป็นคำย่อของฝ่ายการขายก็ได้ (He comes from sales (department) – เขามาจากแผนกการขาย) และใช้ในรูปคำขยายคำนามก็ได้ด้วย (sales manager – ผู้จัดการฝ่ายขาย) รวมถึงเป็นคำผสมพบบ่อยเช่น salesman กับ salesperson ด้วย

to sell เป็นรูปคำกริยาที่มีผันเป็นรูปต่างๆดังนี้ [sell – sold – sold – sells – selling] โดยเป็นได้ทั้งรูปที่ต้องการและไม่ต้องการกรรม สิ่งที่ขายนั้นก็อาจเป็นรูปธรรมอย่างสินค้าต่างๆ และนามธรรมอย่างการบริการ (sell a service) หรือความคิดก็ได้ (sell an idea) และตัวสินค้าเองก็เป็นประธานของประโยคได้ด้วย (This music album can sell well.)

ใครเป็นคนขายช่วงปลายปีนี้ก็ขอให้ได้ great sales volume ส่วนคนซื้อก็ขอให้พบ grand sale ที่ถูกใจค่ะ