Shameful & Shameless

Shameful & Shameless
Shameful & Shameless

Shameful & Shameless – บางคนอาจเข้าใจผิดว่าสองคำนี้ความหมายตรงกันข้ามกัน อันแรกหมายถึงน่าละอายและอันหลังหมายถึงไม่น่าละอาย ตามคำแปลที่มักใช้กันของคำปัจจัย (suffix) ที่แสดงหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) คู่นี้ ว่า -ful หมายถึงมาก และ -less หมายถึงปราศจาก แต่ที่จริง ทั้งสองคำสื่อไปในทางเดียวกัน shameful หมายถึงน่าละอายสมควรได้รับการตำหนิ ส่วน shameless หมายถึงอย่างไร้ความละอาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทำที่ไม่ดีทั้งคู่

ตัวอย่าง – Cheating is a shameful act. He did it in a shameless way. การโกงเป็นสิ่งที่น่าละอาย (สมควรถูกประนาม) เขาได้กระทำมันลงไปอย่างไร้ความละอายใจ

นอกจากนี้ยังมีคำและสำนวนที่น่าสนใจเกี่ยวกับ shame อื่นๆ อีก เช่น shamefaced (adj) – รู้สึกอับอายขายหน้ารวมถึงรู้สึกกระดากใจ และ Such a shame ที่ก็มักเข้าใจผิดเช่นกันว่าน่าละอาย แต่จริงๆแล้ว หมายถึง น่าเสียดาย น่าเศร้าใจ