(Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022’s ( Press Conference)

วันแถลงข่าว “มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน”
(Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022’s Press Conference)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 15.15 น.
ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ราชดำริ (Grande Centre Point Ratchadamri) ห้องปทุมมา ชั้นM

ถือเป็นครั้งแรกของมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชพีอย่างยั่งยืนไทยแลนด์ ไลฟ์ ลอง เลิร์นนิ่ง แอนด์ เอ็ดดูเคชัน เอ็กซ์โป 2022

( 11 พฤศจิกายน 2565) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ อิมแพ็ค เตรียมจัดงานมหกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างย่ังยืน หรือ Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 รวมผู้ประกอบการด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองกว่า 200 ราย น าเสนอบริการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เพื่ออัพสกิล-รีสกิล ให้กับทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน วัยเกษียณ รวมถึงผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีองค์กรหน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 15,000 รายจากทั่วประเทศ

นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการบริหาร สถานสอนภาษาเอยูเอ ได้รับเกียรติจากงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 เชิญให้เป็นผู้เข้าร่วม เสวนาหัวข้อ“ ทักษะแห่งอนาคต ” “Future Skills ปรับทักษะเดิม (Upskill) และ ค้นหาทักษะใหม่ (Reskill)”

โดยนายเอกพงษ์ ณ ระนอง กล่าวว่า AUA เป็นถาบันสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปิดบริการมากกว่า 70 ปี เจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน และมีการปรับตัวมาตลอด เช่นกันการนำเสนอหลักสูตรก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นความหลากหลาย มีทั้งเจาะเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ตรงจุดประสงค์การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน ที่จะแยกออกตามประเภทงานด้วย เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ งานขาย งานวิศวกรรม ฯลฯ มุ่งเน้นการใช้จริง ดังนั้น ในแง่ของทักษะที่สอนในเรื่องของภาษาอังกฤษ คือ เน้นการเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรม เศรษฐกิจรวมถึงการเมืองของแต่ละประเทศ เพื่อการเป็น Global Citizenship การสื่อสารที่ดี การเป็นผู้นำ รวมไปถึงความสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะฉะนั้น AUA มองเรื่อง Lifelong Learning เป็นสำคัญ ในการเรียนการสอนของ AUA นอกจากจะมีการสอนเรื่องภาษาแล้วยังมีเรื่อง Global Citizenship ด้วยเพื่อวางรากฐานให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ยังเด็ก และการเรียนการสอนของเราไม่ใช่แค่สอนเพียงอย่างเดียว ยังมีกิจกรรมให้ได้ทำร่วมกันเพื่อสร้างพื้นฐานการทำงานร่วมกันด้วย