พิธีเปิด The English Access Microscholarship Program

พิธีเปิด The English Access Microscholarship Program
“Access” หรือ “The English Access Microscholarship Program” เป็นโครงการทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุนโดย Department of State ของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มอบโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มีความสนใจและมุ่งมั่นในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) รับหน้าที่เป็นผู้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่กลุ่มนักเรียนผู้ได้รับทุนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดระยอง
ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) สาขาจังหวัดระยอง และวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) จามจุรีสแควร์ ได้จัดพิธีเปิด “The English Access Microscholarship Program” โดยมีตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Ms. Alice Murray ผู้อำนวยการ Regional English Language Office (RELO) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด มอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยนักเรียนทุนฯทุกคนจะได้เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษกับเอยูเอเป็นระยะเวลา 2 ปี