Words with -oid

Words with -oid
Words with -oid

Words with -oid – หน่วยคำปัจจัย(suffix) -oid คำนี้ มีวิธีการสะกดและออกเสียงชวนจดจำ โดยมีที่มาจากรากคำกรีก(eides) และละติน(oides) ที่บ่งบอกการมีคุณลักษณะเหมือนกัน(likeness)หรือคล้ายกัน(resembling) ซึ่งถ้าพอทราบหรือเดาความหมายของหน่วยคำข้างหน้าได้ก็จะพอทราบความหมายของทั้งคำได้ ว่าโยงถึงการมีลักษณะที่เหมือนกันหรือเกี่ยวข้องกับความหมายของรากคำได้
ตัวอย่างคำที่พบบ่อย : humanoid (มาจากการประสมของคำ human ที่แปลว่า มนุษย์ กับ +oid / หมายถึงหุ่นยนตร์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์มาก), android (andro มนุษย์ / หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์), rhomboid (rhombus สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน / ที่มีลักษณะอย่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน), Thyroid (thyra ประตู / ต่อมไทรอยด์ที่ทำหน้าที่เหมือนหน้าด่านกันเชื้อโรค), Typhoid (typhus เมฆหมอก ควัน / โรคชนิดหนึ่ง ), tabloid (tablet เม็ดยา / หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก), steroid (sterol โครงสร้างทางโมเลกุลประเภทหนึ่ง / สารสเตียรอยด์), Caucasoid (Caucasian ชาวคอเคเซียน / มีลักษณะคล้ายชาวคอเคเซียน)
ทั้งนี้ มีคำที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งคือ Polaroid ที่ทราบกันดีว่าเป็นชื่อของกล้องสำเร็จรูปประเภทหนึ่งที่สามารถพิมพ์แผ่นรูปภาพให้นำไปใช้หรือเก็บสะสมได้ทันที ซึ่งมาจากการประสมของคำ polar(ขั้วตรงข้าม) ซึ่งสื่อถึงแผ่น polarizing discs ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงานของกล้องประเภทนี้ ทั้งนี้สะกดด้วยตัวอักษรใหญ่เพราะเป็นชื่อสิ่งประดิษฐ์รวมถึงชื่อบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์ของกล้องประเภทนี้ด้วย