Words with Silent H

Words with Silent H
Words with Silent H

Words with Silent H – เนื่องจากภาษาอังกฤษรับเอาคำจากหลากหลายภาษามาใช้ และต่างก็มีวิธีการออกเสียงตามตัวสะกดแตกต่างกันไป ไม่ตรงรูปกับที่เห็นกันก็มี หลายตัวอักษรปรากฎรูปสะกดให้เห็นแต่เว้นออกเสียงไป ตัวอักษรเจ้าปัญหาตัวหนึ่งก็คือ ‘h’ ที่มีทั้งที่อ่านออกเสียงปกติ (อย่างคำพื้นฐาน เช่น he, happy และ hit) และที่เว้นไม่ออกเสียง ซึ่งมีหลายกลุ่มลักษณะต่างกัน ๆ  ดังนี้

กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่ตัวอักษร ‘h’ ปรากฏอยู่ต้นคำ ได้แก่ hour (ชั่วโมง) honest (ความซื่อสัตย์/จริงใจ), honor(เกียรติ), heir (ทายาท) ซึ่งจะออกเป็นเสียง ออ นำไป ทำให้เวลาใส่ article ก็จะใช้ an เพราะถือหลักที่ว่าพยางค์ต้นคำออกเสียงคล้ายเสียงสระ ก็จะเขียนออกมาว่า ‘an hour’ ไม่ใช่ ‘a hour’

*** ทั้งนี้ มีคำพิเศษอยู่คำ คือ herb/herbal ที่เป็นรูปนามและรูปคุณศัพท์ ของคำที่หมายถึงสมุนไพร ซึ่งสามารถออกเสียงได้ทั้ง ‘เฮิร์บ’ และ ‘เอิร์บ’ การออกเสียงตามรูปเสียงหลัง ปรากฏบ้างในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ตามการออกเสียงแบบดั้งเดิมของคำนี้ในภาษาอังกฤษโบราณ แต่ก็พบน้อยลงมาก

กลุ่มต่อมาที่เว้นออกเสียง /h/ คือ ตัวอักษร ‘h’ ที่อยู่ตามหลังตัวอักษร ‘w’ ได้แก่คำ what’, ‘when’, ‘where’, ‘why’ และ ‘whether’ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำที่เกี่ยวกับกับประโยคคำถามต่างๆ ยกเว้น คำ ‘who’ ที่ยังออกเสียง /h/ อยู่

กลุ่มสุดท้าย ซึ่งมีจำนวนคำมากที่สุด ได้แก่ ในบางคำที่มีตัวอักษร ‘h’ ปรากฏอยู่หลังตัวอักษร ‘c’ ‘g’ และ ‘r’ รวมถึงหลังหน่วยคำว่า ‘ex’ ก็จะงดออกเสียง /h/ เช่นกัน

ตัวอย่างคำกลุ่มนี้ ได้แก่

‘ch’ : chorus(การร้องแบบประสานเสียง), choir (คณะนักร้องประสานเสียง) และ echo (เสียงสะท้อน)

‘gh’ : ghost (ผี/ปีศาจ), aghast (ตกตะลึง/สะพรึง), gherkin (แตงกวาแบบชิ้นเล็กดอง) และ ghetto (ชุนชนแออัด)

‘rh’ : rhinoceros (แรด-สัตว์), rhubarb (รูบาร์บ-ผักชนิดหนึ่ง), rhyme (การสัมผัสเสียงในบทกวี) และ rhythm (จังหวะ)

‘exh’ : exhibition(นิทรรศการ) และ exhaust(เหนื่อยหมดแรง)

***ทั้งนี้ ยังมีกรณี คำที่รับมาจากเอเซียบางคำอย่าง Allah (องค์พระอัลลอฮ์), brahman(พราหมณ์)และ ghee (น้ำมันเนย) ที่งดออกเสียง /h/ ด้วยเช่นกัน