Course Category: U-CAREER

Free

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยพัฒนาทั…
0
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้าน…
0
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการท…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ:การประชุมและการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้  เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

สาระของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้น การเพิ่มทักษะการสื่อสา…
0
Free

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ ที่จำลองโลกธุรกิจมาในชั้นเ…
0
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์

มุ่งเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน  เ…
0