ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ

  หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้านธุรกิจการพยาบาล และด้านสุขภาพ เหมาะสำหรับบุคคลากรที่ทำงานด้านกิจการโรงพยาบาล หรือธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ  เพื่อให้สื่อสารและโต้ตอบกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้ เน้นฝึกรูปแบบภาษาอังกฤษแบบสุภาพและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยใช้การสอนแบบจำลองสถานการณ์ และใช้บทบาทสมมติในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจ เช่น การให้คำแนะนำหรือคำอธิบายขั้นตอนต่างๆเบื้องต้น การรับข้อร้องเรียน การรับโทรศัพท์ และการทำธุรกรรมการแพทย์และพยาบาล เป็นต้น

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย
  • เพื่อสร้างความมั่นใจ และสามารถรับมือการทำงานด้านการบริการสุขภาพ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการดูแลผู้ป่วยและระหว่างเพื่อนร่วมงานต่างชาติ
  • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่การดูแลรับผู้ป่วยไปจนถึงการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของโรงพยาบาล เช่น การรักษาพยาบาลขณะเจ็บป่วย การใช้ยา และการรักษาตัวเมื่อต้องออกจากโรงพยาบาล

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • ใช้ระดับภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยและเพื่อสื่อสารกับญาติผู้ป่วย
  • ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านสุขภาพด้วยความมั่นใจ
  • เข้าใจคำศัพท์และสำนวนเฉพาะทางการแพทย์ สามารถประกอบใช้กับภาษาที่สุภาพ เหมาะกับการอธิบายปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ อาการของผู้ป่วย หรือปัญหาเรื่องอื่นๆที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  • เทอมละ 6 สัปดาห์ (30 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง จำนวน 2 วันต่อสัปดาห์
  • เทอมละ 3 สัปดาห์ (30 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง จำนวน 4 วันต่อสัปดาห์
  • สามารถจัดสอนนอกสถานที่ได้ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

  *เปิดให้บริการเฉพาะสาขากรุงเทพเท่านั้น

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่
  • ระดับ 3 หรือสูงกว่า

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่