Course Category: หลักสูตร

Free

Vista Online Classroom : Effective Writing

Effective Writing หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนท…
0
Free

Vista Online Classroom : Junior English for Communication

English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
Free

Vista Online Classroom : Conversation Time

Conversation Time สนทนารายชั่วโมง สร้างความมั่นใจใ…
0
Free

Vista Online Classroom : English for communication

English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
Free

Vista Online Classroom : Advanced Reading and Discussion

Advanced Reading and Discussion หลักสูตรพัฒนาทักษะ…
0
Free

Vista Online Classroom : English for Academic Purposes

English for Academic Purposes (EAP)หลักสูตรเตรียมพ…
0
Free

คอร์สเขียนภาษาอังกฤษ เรียนออนไลน์ กับเอยูเอ: WRITING ONLINE

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษกับครูเอยูเอ ได้ทุกเวลา ทุกสถานท…
0
Free

PRE-DEPARTURE AND CULTURAL PROGRAMS

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหร…
0
Free

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที…
0