Course Category: พูด

Free

คอร์ส เรียนอังกฤษตัวต่อตัว / เรียนอังกฤษแบบกลุ่ม

เรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ไม่ต้องรอใคร &#…
0
Free

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ ที่จำลองโลกธุรกิจมาในชั้นเ…
0
Free

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาการออกเสียงโดยเฉพาะ ผู้เรียนจ…
0
Free

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรนี้เน้นการสื่อสารแบบเจ้าของภาษา ครอบคลุมคำ…
0