English for Business

  English for Business หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการเจรจาธุรกิจ

  วัตถุประสงค์หลักสูตร :

  • เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และนำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์จริงในที่ทำงาน
  • เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ หัวหน้าสายงาน หรือการรับรองแขกหรือลูกค้าของบริษัท
  • เพื่อเรียนรู้คลังคำศัพท์เฉพาะของภาษาอังกฤษธุรกิจ พัฒนาการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง ใช้วลีและสำนวนเชิงธุรกิจได้หลากหลาย เพื่อใช้ในการพูดและการเขียนเชิงธุรกิจ ในทุกรูปแบบ รวมไปถึง การประชุม การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ การนำเสนอผลงาน การเขียนอีเมล หรือ การเขียนรายงาน

  โครงสร้างหลักสูตร :

  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน แบ่งออกเป็น 4 ระดับตาม CEFR levels ได้แก่ A2, B1, B1+, B2

  รูปแบบในการเรียน :

  สอนสด โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

  จำนวนชั่วโมงเรียน ต่อ 1 CEFR level :

  100 ชั่วโมง ภายใน 20 สัปดาห์

  แต่ละ CEFR level แบ่งเป็น 5 พาร์ท แต่ละ พาร์ท ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ภายใน 4 สัปดาห์

  ความถี่ในการเรียน :

  ห้องเรียนหลัก: สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที

  คุณสมบัติของผู้เรียน :

  ระดับ A2 ขึ้นไป

  นักเรียนใหม่ ก่อนเรียนทำการการสอบวัดระดับด้วย AUA-Oxford Placement Test (และ Interview ในกรณีที่จำเป็น)