Junior English for Communication

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน - AUA

  English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (สำหรับอายุ 12-14ปี )

  พัฒนาพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเองพร้อมสอดแทรกไวยากรณ์ การใช้ภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีในการสื่อสารอังกฤษ พร้อมต่อยอดในหลักสูตรเฉพาะทางอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โครงสร้างหลักสูตร :

  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่ A1, A2, A2+, B1 และ B1+
  แต่ละระดับใช้เวลาในการเรียนรวม 80 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นพาร์ทละ 20 ชั่วโมง (หรือเท่ากับ 1 คอร์ส)

  รูปแบบในการเรียน : 
  สอนสด โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

  จำนวนชั่วโมงเรียน ต่อ 1 CEFR level:

  • 80 ชั่วโมง ใน 16 สัปดาห์
  • แบ่งเป็น 4 พาร์ท แต่ละพาร์ท ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ใน 4 สัปดาห์

  ความถี่ในการเรียน : 

  • สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที

  คุณสมบัติของผุ้เรียน : 

  • นักเรียน อายุ 12-14 ปี
  • นักเรียนใหม่ ก่อนเรียนทำการการสอบวัดระดับก่อน

  สอบวัดระดับ: AUA-Oxford Placement Test (และ Interview ในกรณีที่จำเป็น)