Vista Online Classroom : Junior English for Communication

  English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (สำหรับนักเรียนมัธยมต้น )

  พัฒนาพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเองพร้อมสอดแทรกไวยากรณ์ การใช้ภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีในการสื่อสารอังกฤษ พร้อมต่อยอดในหลักสูตรเฉพาะทางอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โครงสร้างหลักสูตร :

  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่ A1, A2, B1, B1+,และ B2
  แต่ละระดับใช้เวลาในการเรียนรวม 96-100 ชั่วโมง โดยแบ่งระดับละ 16 ชั่วโมง (หรือเท่ากับ 1 คอร์ส)

  รูปแบบในการเรียน : 
  สอนสด โดยครูต่างชาติจากเอยูเอ ผ่านโปรแกรม Zoom

  จำนวนชั่วโมงเรียน :

  • แต่ละระดับ ใช้เวลาเรียน 16 ชั่วโมง
   ภายใน 4 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง

  ความถี่ในการเรียน : 

  • สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

  คุณสมบัติของผุ้เรียน : 

  •  ศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  • นักเรียนใหม่ ก่อนเรียนทำการการสอบวัดระดับก่อน

  สอบวัดระดับ: Oxford Placement Test (และ Interview ในกรณีที่จำเป็น)