AUA English Online Powered by Voxy

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4ทักษะ
  • ระดับภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมจะดีขึ้น
  • ผู้เข้าร่วมจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
  • ความแม่นยำของผู้เรียนและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาจะเพิ่มขึ้น

  ระยะเวลา

  • เฉพาะแพ็คเกจ 12เดือน

  เพิ่มเติม

  • แพลตฟอร์ม: ออนไลน์ 24ชั่วโมง
  • ครูผู้สอน: Native speaker